Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

Gmina Wiślica otrzymała kolejną promesę na przebudowę oraz remont dróg.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej 004393T w msc. Kuchary przez wieś w km 0+000-0+410
Obejmująca swoim zakresem:
Podbudowa - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm,
- Nawierzchnia - Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
 - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr. 10 cm. 

Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Koniecmosty – dz. Nr 529 w km 0+100-0+270 i 0+520-0+800
Obejmująca swoim zakresem:
Roboty przygotowawcze - Geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogi z zaznaczeniem palikami,
Podbudowa - Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5- warstwa górna o gr. 5 cm,
Ułożenie płyt drogowych - Ułożenie płyt drogowych żelbetowych  na podsypce piaskowej gr 5 cm. 

Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty-Kolosy w km 0+235-0+690
Obejmująca swoim zakresem:
Roboty przygotowawcze Wyznaczenie granic pasa drogi z zaznaczeniem palikami
Poszerzenie - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm na całej szerokości jezdni
- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm
- Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm
- Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa górna o gr. 10 cm
Nawierzchnia - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm
Ułożenie płyt drogowych - Ułożenie płyt drogowych żelbetowych na podsypce piaskowej gr 5 cm 
Pobocza - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.15 cm 

Zadanie Nr 4 - Remont drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty-Kolosy w km 0+690 -2+535
Obejmujący swoim zakresem: CZĘŚĆ I (km 1+890-2+155) Roboty przygotowawcze - Wyznaczenie granic pasa drogi z zaznaczeniem palikami Roboty ziemne 
Nawierzchnia - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką
- Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm z odziarnieniem cementem 
CZĘŚĆ II (km 0+690-1+890, km 2+155-2+535) Podbudowa - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką
- Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o grubości 15 cm pozagęszczaniu
Nawierzchnia - Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu 

Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 004376T w msc. Gorysławice-Górki-Badrzychowice w km 3+545-4+145
Obejmująca swoim zakresem:
Podbudowa - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni równiarką
- Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu
Nawierzchnia - Warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego 
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 Pobocza Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm