Niesłyszący

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Wiślica, dnia 04.12.2018 r.

Znak: OR. 271.12.2018

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Ogłoszenie nr 500289640-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500247350-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wiślica, Krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8, 28-160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00,

e-mail ,

 faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

Adres strony internetowej (url): www.umig.wislica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): OR.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego a w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami pokonkursowymi, wymogami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji, uzgodnień, opinii, operatów, wypisów, pozwoleń, map do celów projektowych, wykonanie projektów budowlanych zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.),

3) wykonanie projektów wykonawczych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), wraz z niezbędnymi opiniami,

4) reprezentowanie Zamawiającego w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanych dokumentacji.

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań;

6) zaopatrzenie dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i wydana została w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru; 7) aktualizacja kosztorysów inwestorskich na każde żądanie zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji przez Zamawiającego;

8) stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wykorzystanie powierzonych danych osobowych tylko zgodnie z celem określonym w umowie;

9) pisemne uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia z koordynatorem,

10) informowanie Zamawiającego na piśmie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych opisem przedmiotu zamówienia.

11) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji objętej zamówieniem:

a) w wersji papierowej:

1. Wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi warunkami technicznymi, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, operatami, wypisami, pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę – 3 egz. w formacie A-4 oprawionych w okładkę uniemożliwiającą dekompletację, w tym 2 egz. będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego) wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

2. Wielobranżowy projekt wykonawczy – 4 egz.,

3. Kosztorysy w rozbiciu na branże – po 2 egz. dla każdej branży,

4. Zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz.,

5. Przedmiar robót – 2 egz.,

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 2 egz., b) w wersji elektronicznej w układzie tożsamym jak wersja papierowa:

1. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, na podstawie której została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę była nagrana na płycie CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym – 2 kpl, w formacie oprogramowania, w jakim ją wykonano i w formacie pdf, przy czym format pdf musi zawierać skan dokumentacji, będącej załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego),

2. Skład dokumentacji do celów przetargowych na roboty budowlane:

a. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w formacie pdf i doc,

b. kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – w formacie pdf,

c. wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w formacie oprogramowania, w jakim je wykonano oraz w formacie pdf.,

12) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego lub Wykonawców robót związane z dokumentacją projektową Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o pracę konkursową z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2, 71220000-6, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152845.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka „ARCHE-CON”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Normandzka 34
Kod pocztowy: 30-383
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 188000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188000.00
Waluta: PLN

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

IV.6a) Do 30.11.218 r.

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1, pkt 2  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

______________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego

 

Ogłoszenie nr 500247350-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, Krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8, 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (url): www.umig.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer referencyjny  OR.271.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów dla projektu pn. Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”, pełnienie nadzoru autorskiego a w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zaleceniami pokonkursowymi, wymogami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji, uzgodnień, opinii, operatów, wypisów, pozwoleń, map do celów projektowych, wykonanie projektów budowlanych zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.), 3) wykonanie projektów wykonawczych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), wraz z niezbędnymi opiniami, 4) reprezentowanie Zamawiającego w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanych dokumentacji. 5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań; 6) zaopatrzenie dokumentacji projektowej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i wydana została w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru; 7) aktualizacja kosztorysów inwestorskich na każde żądanie zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji przez Zamawiającego; 8) stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wykorzystanie powierzonych danych osobowych tylko zgodnie z celem określonym w umowie; 9) pisemne uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia z koordynatorem, 10) informowanie Zamawiającego na piśmie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych opisem przedmiotu zamówienia. 11) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji objętej zamówieniem: a) w wersji papierowej: 1. Wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi warunkami technicznymi, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, operatami, wypisami, pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę – 3 egz. w formacie A-4 oprawionych w okładkę uniemożliwiającą dekompletację, w tym 2 egz. będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego) wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 2. Wielobranżowy projekt wykonawczy – 4 egz., 3. Kosztorysy w rozbiciu na branże – po 2 egz. dla każdej branży, 4. Zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz., 5. Przedmiar robót – 2 egz., 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 2 egz., b) w wersji elektronicznej w układzie tożsamym jak wersja papierowa: 1. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, na podstawie której została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę była nagrana na płycie CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym – 2 kpl, w formacie oprogramowania, w jakim ją wykonano i w formacie pdf, przy czym format pdf musi zawierać skan dokumentacji, będącej załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa Powiatowego), 2. Skład dokumentacji do celów przetargowych na roboty budowlane: a. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w formacie pdf i doc, b. kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – w formacie pdf, c. wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w formacie oprogramowania, w jakim je wykonano oraz w formacie pdf., 12) Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego lub Wykonawców robót związane z dokumentacją projektową Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o pracę konkursową z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych.

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

71240000-2,

71220000-6,

71320000-7

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 152845.53
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1, pkt 2 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka „ARCHE-CON”,  Normandzka 34,  30-383,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak