Niesłyszący

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm)

Wiślica, dnia 05.12.2018 r.

 

Znak sprawy: OR.271.16.2018

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: Numer sprawy OR.271.16.2018 , Nazwa zadania. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej i fizyki  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy

Gmina Wiślica informuje, że prowadzone postępowanie zostało unieważnione

Uzasadnienie:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj: do dnia: 03.12.2018 r. do godz. 14.00, nie złożono żadnej oferty

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.11.2018 roku

Znak sprawy: OR.271.16.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:           Gmina Wiślica

Adres zamawiającego:            Ul. Okopowa 8

Kod Miejscowość:                  28-160 Wiślica

Telefon:                                  41 3690 900

Faks:                                       41 3690901, 41 3792128,

Adres strony internetowej:      www.ug.wislica.pl

Adres poczty elektronicznej:   urząd@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania:            od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej i fizyki  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień od podpisania umowy, natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 20 grudnia 2018 roku.

 

3. Miejsce dostawy:

Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.  Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6) Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń i uprzedniego używania tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji.

7) Wszystkie pomoce  dydaktyczne winny spełniać wymagania norm. Produkty, które tego wymagają winny posiadać odpowiednio niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

 

7. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 03.12.2018 r do godz. 14.00, na adres – Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

 

OFERTA NA:

ZAKUP I DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI: CHEMICZNEJ, BIOLOGICZNEJ I FIZYKI  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WIŚLICY

 

 

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Imię i nazwisko - Marek Gaweł

tel.  41 3690903, fax. 41 3690901

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od dnia składania ofert.

 

10. Wymagania organizacyjne

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy - Załącznik Nr 3 do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

3)  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

4) Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Dyrektora Szkoły o planowanym dostarczeniu  przedmiot umowy w dwudniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu 41 3690970.

6) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru – stanowiący Załącznik Nr 1 do zaproszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr  Jarosław Jaworski

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - POBIERZ