Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 11.12.2018 r.

nr sprawy: OR.271.15.2018

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

        Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 06.12.2018 r. o godz. 10:20 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski związany z dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin, nr sprawy: OR.271.15.2018

W postępowaniu wpłynęła 1 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 11.12.2018 r. o godz. 09:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia

Ilość punktów

razem

1

KBSystems Krzysztof Budzyński, ul. Bp.M. Fulmana 6/31,

20-492 Lublin 

60,00

0,00

60,00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 06.12.2018 r.

Znak sprawy: OR.271.15.2018

 

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

 

Nadzór inwestorski związany z dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 49 316,01  zł brutto;

 

W terminie do dnia 06.12.2018 roku do godziny 10:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji /rękojmi

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora w branży sanitarnej

1

KBSystem Krzysztof Budzyński, ul.Bp.M. Fulmana 6/31, 20-492 Lublin 

64 172,79

60 m-cy

od pierwszego odbioru częściowego robót budowlanych w miesięcznych równych ratach

do 30.12.2019

 

2

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 28.11.2018 roku.

Znak sprawy; OR.271.15.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie nr 653691-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Nadzór inwestorski związany z dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
„Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn - krajowy numer identyfikacyjny 29101042900000- osoba do kontaktu tel 41 23 45 404, email - gmina@nowykorczyn.pl,

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec - krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000 - osoba do kontaktu tel 41 3518033, 41 3518052, e-mail -gmina@opatowiec.pl

Gminą Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin - krajowy numer identyfikacyjny 29101003300000- osoba do kontaktu tel 41 351 20 28, 41 351 20 27, e-mail - ug@czarnocin.com.pl


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8 , 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.umig.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Zamawiający działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; ze zm.) oraz w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 31.08.2017 r. z późniejszymi zmianami pomiędzy Gminami: Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Gminą Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, Gminą Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec i Gminą Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w ramach projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin. 2. Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1. SIWZ Zamawiających jest: Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 3. Gminy upoważniły Gminę Wiślica do zawarcia w imieniu stron porozumienia umowy z Kancelarią Prawną Ziemba i Wspólnicy Spółka komandytowa, 25-512 Kielce, ul. Warszawska 7 lok.27A dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia podlega uzgodnieniu z Gminami, do której Gminy wnoszą uzasadnione zastrzeżenia i uwagi w ciągu 7 dni od przesłania projektu. 5. Umowy z wyłonionym Wykonawcą zostaną zawarte przez poszczególne Gminy w zakresie dotyczących domów prywatnych mieszkańców danej Gminy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - sekretariat pokój nr 9, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski związany z dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin
Numer referencyjny: OR.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: „NADZÓR INWESTORSKI związany z: Dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. a) Nadzór będzie sprawowany przez inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad dostawą z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin w zakresie branży sanitarnej 3.1.2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 3.1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: a) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, b) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, c) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, d) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, e) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, f) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, g) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, h) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego, i) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, j) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, k) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, l) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót, m) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, n) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, o) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, p) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, q) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, r) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, s) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, t) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, u) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, v) poświadczenie terminu zakończenia robót, w) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, x) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, y) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, z) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, aa) koordynowanie robót w poszczególnych branżach, bb) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, cc) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, dd) obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż; Inspektor nadzoru branży sanitarnej lub koordynator inspektorów nadzoru 5 godzin dziennie minimum 2 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji. ee) nadzór nad prowadzeniem księgi obmiarów, dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych, ff) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, gg) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin. hh) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność materialna za wskazywanie wykonania robót zamiennych i dodatkowych oraz przygotowanie dokumentów zgodnych z wytycznymi RPOWŚ na lata 214-2020 Dokumentacja techniczna związana z przedmiotem zamówienia znajduje się na stronie internetowej: http://wislica.pl/3113/postepowanie-prowadzone-jest-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-11-ust-8-ustawy.html Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego związane z nadzorem robót lub dostaw związanych z budową / przebudową minimum 50 instalacji kolektorów słonecznych, gdzie wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła minimum 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami; Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 - załącznik nr 6 SIWZ 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem ich doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym warunkiem 9,4,2 – załącznik nr 7 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora w branży sanitarnej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 3. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. Działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, o taki sam okres ulegnie wydłużeniu okres nadzoru inwestorskiego. 2. W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. - Zamawiający po 1 stycznia 2019 dokona waloryzacji wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej oraz związanych z tą zmianą wysokości stawki składki odprowadzanej tytułem ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wobec osób wskazanych do wykonania zamówienia lub zmienionych za zgodą Zamawiającego i pozostających z Wykonawcą w stosunku umowy o pracę. Waloryzacja będzie dokonana tylko wobec osób, które posiadały wynagrodzenie minimalne. W tym celu Wykonawca przedłoży umowę o pracę z tymi osobami. 3. Wykonawca ma prawo do zastąpienia z osób wymienionych w umowie, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej ofercie Wykonawcy. 4. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach żądać zmiany inspektora nadzoru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ
  2. Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ
  3. Załącznik nr 2: Informacja o podwykonawcach - POBIERZ
  4. Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - POBIERZ
  5. Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia - POBIERZ
  6. Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- POBIERZ
  7. Załącznik nr 6: Wykaz usług- POBIERZ
  8. Załącznik nr 7: Wykaz osób- POBIERZ
  9. Załącznik nr 8: Wzór umowy- POBIERZ