Niesłyszący

Zapraszamy na III Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 14.12.2018 r. o godz.9:00

Wiślica, dn.06.12.2018 r.

Znak:Or.0002.III.2018

Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy

 

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbędzie się w dniu 14 grudzień 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

 

Proponowany porządek Sesji:

I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.

II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

III. Zatwierdzenie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

V. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej.

VI. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018 – 2033.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2018 r.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

X. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/250/2017 z 30 listopada 2017r. Rady Gminy w Wiślicy w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

XII. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica”.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

XIV. Podjęcie uchwały nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wiślica.

XV. Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XVI. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy

                                                                                                                                        /-/ Jacek Gocyk