Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy

UCHWAŁA Nr XXXII/188/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro­ku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiślicy uchwała, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Wiślica przyjętym uchwałą Nr VII/29/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. z później­szymi zmianami dokonuje się następujących zmian:
1)             § 60 ust. 1, pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Komisja ds. Finansowo-Budżetowych, Gospodarki Rolnej,
Handlu, Budownictwa i Ochrony Środowiska",

2)             § 80 otrzymuje brzmienie:

„1. Stosunek pracy z Wójtem nawiązuje się na podstawie wyboru. Nawiązanie i rozwiązanie sto­sunku pracy potwierdza się pisemnym dokumentem określającym warunki pracy oraz datę nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a czynności z tym związane wykonuje Przewodniczący Rady Gminy.
2. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w formie uchwały.",

3)   § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Skarbnika Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Potwierdzenie nawią­zania i rozwiązania stosunku pracy dokonuje Wójt w formie pisemnego dokumentu określającego warunki pracy oraz datę nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.",
4)             skreśla się ust. 3 w § 83,

5)             § 84 otrzymuje brzmienie: „Pozostali pracownicy Urzędu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.",

6)             skreśla się w całości „Rozdział XIII Zasady i tryb oceny pracowników mianowanych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Borzęcki

STATUT - plik spakowany (*.rar) - Dokument do pobrania RARstatut.rar