Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2019

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. protokolarnego przejęcia nieruchomości, będących przedmiotem przeniesienia własności, poł. w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wiślica.

PDFZarzadzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 29.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 30.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 31.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego inwestycji pn. "Instalacja systemów energii Odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin".

PDFzarządzenie Nr 32.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 33.pdf

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 34.pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wyborach posłów do PE.

PDFzarządzenie Nr 35.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG.

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 37.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 38.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 39.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFzarządzenie Nr 40.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDFzarządzenie Nr 41.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarządzenie Nr 42.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do sporządzania  i wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do PE, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

PDFzarządzenie Nr 43.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 44.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 45.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG w związku z wyborami do PE zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r

PDFzarządzenie Nr 48.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

PDFzarządzenie Nr 49.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 50.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Wiślica

PDFzarzadzenie Nr 51.pdf

 

51a. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 51 a.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciw powodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 52.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 55.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 56.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 57.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFzarządzenie Nr 58.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie Nr 59.pdf

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie Nr 60.pdf

 

61. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie Nr 61.pdf

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

PDFzarządzenie Nr 63.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarzadzenie Nr 64.pdf

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 65.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 66.pdf

 

67. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. projektu dziedzictwa: historyczny Zespół Urbanistyczny Wiślicy pomnikiem historii

PDFzarządzenie Nr 67.pdf

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 68.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 69.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 70.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 71.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 72.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych zadania " Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego" w ramach projektu partnerskiego pn. Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury szkolnej i szkoleniowej.

PDFzarządzenie Nr 73.pdf

 

74. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych zadania " Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego pn. Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury szkolnej i szkoleniowej.

PDFzarządzenie Nr 74.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 75.pdf

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 76.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 77.pdf

 

78. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PDFzarządzenie Nr 78.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 79.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 80.pdf

 

81. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 81.pdf

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy .

PDFzarządzenie Nr 82.pdf

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 83.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFzarządzenie Nr 84.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycielom emerytom lub rencistom oraz nauczycielom pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wygaszanego Gimnazjum imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

PDFzarządzenie Nr 85.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarządzenie Nr 86.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarządzenie Nr 87.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy prowadzenia spraw Miasta i Gminy.

PDFzarządzenie Nr 88.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie nr 89.pdf

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 90 .pdf

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok. PDFzarządzenie Nr 91.pdf

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 92.pdf

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 93.pdf

 

95. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach  specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

 

97. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 13 października 2019 w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

PDFZarządzenie Nr 97 (2).pdf

 

98. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

 

101. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy .

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych w ramach modernizacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych zgodnie z umową z wykonawcą w ramach zadania " Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica"

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

 

107. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

 

109. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

 

111. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

 

112. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

 

113. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących treści Statutów sołectw Gminy Wiślica i Statutu Miasta Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

 

114. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

 

115. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

 

116. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

 

117. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

 

119. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

 

122.. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

 

123. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

 

128. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

 

134. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica 

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

 

136. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

 

137. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

 

138. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

 

139. Zarządzenie w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

 

140. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wislica.

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

 

141. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 141.pdf  

 

142. Zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki publicznej w Wiślicy. 

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

 

144. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

 

145. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

 

146. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

 

147. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

 

148. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

 

149. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 149.pdf