Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2019

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. protokolarnego przejęcia nieruchomości, będących przedmiotem przeniesienia własności, poł. w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wiślica.

PDFZarzadzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf