Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2019

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. protokolarnego przejęcia nieruchomości, będących przedmiotem przeniesienia własności, poł. w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wiślica.

PDFZarzadzenie Nr 4.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

 

8. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie przekazania - przyjęcia kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

 

22. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

 

27. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 29.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 30.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 31.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego inwestycji pn. "Instalacja systemów energii Odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin".

PDFzarządzenie Nr 32.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 33.pdf

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 34.pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wyborach posłów do PE.

PDFzarządzenie Nr 35.pdf

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG.

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 37.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 38.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 39.pdf

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r. 

PDFzarządzenie Nr 40.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

PDFzarządzenie Nr 41.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarządzenie Nr 42.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do sporządzania  i wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do PE, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

PDFzarządzenie Nr 43.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 44.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 45.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników UMiG w związku z wyborami do PE zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r

PDFzarządzenie Nr 48.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

PDFzarządzenie Nr 49.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 50.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Wiślica

PDFzarzadzenie Nr 51.pdf

 

51a. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 51 a.pdf

 

52. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciw powodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 52.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFzarządzenie Nr 55.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 56.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 57.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFzarządzenie Nr 58.pdf

 

59. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie Nr 59.pdf

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarządzenie Nr 60.pdf

 

61. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie Nr 61.pdf

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMiG.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

PDFzarządzenie Nr 63.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarzadzenie Nr 64.pdf

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 65.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 66.pdf

 

67. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. projektu dziedzictwa: historyczny Zespół Urbanistyczny Wiślicy pomnikiem historii

PDFzarządzenie Nr 67.pdf

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 68.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 69.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 70.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

PDFzarządzenie Nr 71.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 72.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych zadania " Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego" w ramach projektu partnerskiego pn. Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury szkolnej i szkoleniowej.

PDFzarządzenie Nr 73.pdf

 

74. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego w szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych zadania " Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego pn. Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury szkolnej i szkoleniowej.

PDFzarządzenie Nr 74.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 75.pdf

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 76.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 77.pdf

 

78. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PDFzarządzenie Nr 78.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 79.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 80.pdf

 

81. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2019 r.

PDFzarządzenie Nr 81.pdf

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy .

PDFzarządzenie Nr 82.pdf

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 83.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFzarządzenie Nr 84.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycielom emerytom lub rencistom oraz nauczycielom pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wygaszanego Gimnazjum imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

PDFzarządzenie Nr 85.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarządzenie Nr 86.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarządzenie Nr 87.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy prowadzenia spraw Miasta i Gminy.

PDFzarządzenie Nr 88.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy.

PDFzarządzenie Nr 89.pdf

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 90 .pdf

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok. PDFzarządzenie Nr 91.pdf

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFzarządzenie Nr 92.pdf

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2019 rok.

PDFzarządzenie Nr 93.pdf