Niesłyszący

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 25/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 12 marca 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w następującym składzie:

1. Edyta Szostak - Przewodniczący Komisji

2. Anna Kafara - Zastępca Przewodniczącego

3. Beata Sokołowska - Sekretarz Komisji

4. Grzegorz Miklaszewski – Członek Komisji-przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 2

Do zadań komisji należy:

 1. Analiza złożonych ofert – sprawdzenie pod względem formalnym oraz odrzucenie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie.
 2. Indywidualna ocena punktowa, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Sporządzenie protokołu z prac komisji.
 4. Przedstawienie dokumentacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.

§3

 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

§4

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Jarosław Jaworski

 


 Zarządzenie Nr 6/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021 r., zarządza się, co następuje:

§1

1. Określa się zasady, formę oraz tryby powołania i pracy komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania „członek komisji” rozumie się przez to także jej Przewodniczącego.

§ 2

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia danego otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej zwanej dalej Komisją reprezentujących organizacje pozarządowe.

2. Kandydatami na członków reprezentujących organizacje pozarządowe danej Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta
i Gminy Wiślica, z wyłączeniem osób, które są zrzeszone w organizacji pozarządowej, która złożyła wniosek w ramach danego ogłoszonego konkursu.

3. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2019 roku, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe.

4. Komisja ma na celu zaopiniowanie złożonych projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica w danym ogłoszonym konkursie.

5. Nabór na członków reprezentujących organizacje pozarządowe Komisji jest podany do publicznej informacji odrębnym ogłoszeniem.

6. Obsługę administracyjno-biurową naboru kandydatów na członków Komisji prowadzi właściwy merytorycznie ze względu na rodzaj zadania publicznego pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

7. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

8. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

9. Komisja konkursowa składa się z co najmniej 3 członków wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica oraz z co najmniej 1 członka zgłoszonego przez organizacje.

10. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

11.W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej sport.

§ 3

1. Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego, którego wskazuje Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

2. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie lub pisemnie, co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Prace komisji rozpoczynają się najpóźniej do 7 dni od dnia zakończenia składania ofert do konkursu  ogłoszonego w odrębnym zarządzeniu.

4. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim ponad połowa składu Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza.

8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku, do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia, tj:

1) pozostaje z jednym z wnioskodawców w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania konkursowego może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) jest lub była związana z tytułu kurateli w stosunku do wnioskodawcy ubiegających się o realizację zadania publicznego,

3) jest lub była przedstawicielem wnioskodawcy,

4) przedstawiciel wnioskodawcy jest dla niej:

a) małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa),

b) krewnym,

c) powinowatym do drugiego stopnia,

d) osobą związaną z tytułu kurateli,

5) brała udział w postępowaniu dotyczącym wnioskodawcy, z powodu, którego wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, dyscyplinarne lub karne,

6) wnioskodawcą jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej.

9. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem prac Komisji, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Każdy z członków komisji po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami w ramach konkursu składa na ręce Przewodniczącego oświadczenie o istnieniu, bądź nieistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 9. Przewodniczący własne oświadczenie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim składa Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

10. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji Konkursowej z prac Komisji, wykluczenia dokonuje na wniosek Przewodniczącego Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica. W przypadku istnienia przesłanek wykluczenia po stronie Przewodniczącego Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica z urzędu dokonuje zmiany w składzie komisji wydając stosowne zarządzenie.

§ 4

1. Otwarcie wniosków odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Posiedzenia komisji są jawne w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia.

3. Komisja dokonuje oceny formalnej wniosków biorąc pod uwagę kompletność i zupełność wniosku, a następnie podejmuje ewentualnie decyzję o wezwaniu na piśmie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia przez wnioskodawcę braków formalnych wniosku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Komisja podejmuje decyzje o odrzuceniu wniosku z powodu braku dochowania wymogów formalnych, określonych uprzednio w ogłoszeniu o otwartym konkursie. Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Członkowie Komisji wspólnie dokonują oceny formalnej wniosku wypełniając Kartę Oceny Formalnej Wniosku stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W ramach oceny merytorycznej Komisja może wezwać wnioskodawcę telefonicznie bądź drogą elektroniczną do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Członkowie Komisji wypełniają Kartę Oceny Merytorycznej Wniosku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków Komisji dzielona przez liczbę członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na końcową ocenę wniosku.

7. Wnioski zaopiniowane przez Komisję układane są w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej tworząc listę rankingową.

§ 5

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Do protokołu Komisji załącza się listę obecności.

 

§ 6

1. Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica  protokół z posiedzenia Komisji wraz z dokonanymi ocenami wniosków (wypełnione załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

2. Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica.

3.Niezwłocznie po podjęciu decyzji o której mowa w ust. 2 ogłasza się wyniki konkursu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Jarosław Jaworski

Załączniki:

Zał. nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej.doc

Zał. nr 2 - oświadczenie członka Komisji Konkursowej.doc

Zał. nr 3 - karta oceny.doc

Zał. nr 4 - numer wniosku.doc

 


Zarządzenie Nr 5/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
 2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
 3. Wzór oferty o dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Wzór sprawozdania z wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie promocyjnej Miasta i Gminy Wiślica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Jarosław Jaworski

Załączniki:

Zał. Nr 1 - ogłoszenie.doc 

Zał. Nr 2 - oferta.doc + harmonogram + kalkulacja

Zał. Nr 3 - umowa.doc

Zał. Nr 4 - sprawozdanie.doc