Niesłyszący

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.   z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw gminy Wiślica: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy, Gorysławice, Górki, Hołudza, Jurków, Kobylniki, Koniecmosty, Łatanice, Kuchary, Ostrów, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice, Sielec, Szczytniki, Szczerbaków, Wiślica, Wawrowice. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 lutego do 12 lutego 2019 r. Formą wyrażenia opinii przez mieszkańców wsi jest uchwała zebrania wiejskiego.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wiślica www.bip.wislica.pl w zakładce „Aktualności BIP” .
  2. Wyłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści statutu sołectwa w okresie konsultacjiw Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica(pok.13) w dniach i godzinach urzędowania oraz podczas zebrań wiejskich zgodnie z kalendarzem czynności konsultacyjnych stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11/2019 r.

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

        /-/ Jarosław Jaworski

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zarządzenie Nr 11/2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.
  2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy w sprawie zmiany Uchwały VII/30/2003 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu Mieszkańców wsi.