Niesłyszący

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - pdf

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 11 marca 2019 roku


w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych nadzień 26 maja 2019 r.

 

Na postawie art. 114 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:


§ 1


Na obszarze miasta i gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku wyznacza się:


1) w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
a. Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
b. Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
c. Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
d. Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)


2) w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.


§ 2


1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.


§ 3


Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na ich koszt.


§ 4


Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Wiślica, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica, www.wislica.pl.

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
                                                                                                                    /-/ mgr Jarosław Jaworski

 

Obwieszczenie - pdf