Niesłyszący

Sesja Nr VII z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/46/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

46.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/47/2019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

47.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/48/2019 -  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

48.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/49/2019 -  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, d nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

49.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/50/2019 -  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 r.

50.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/51/2019 -  w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Wiślica.

51.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/53/2019 -  w sprawie zmiany nazwy ulicy "Bankowa" w Wiślicy na nazwę ulicy "Władysława Łokietka".

52.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/53/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wiślicy, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 981.

53.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/54/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach, oznaczonych ewidencyjnie, jako działki nr 411/5 i 406/2.

54.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/55/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gorysławicach.

55.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/56/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości ozn.jako działki nr 141/1 i nr 142, położonej w Szczerbakowie.

56.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/57/2019 -  w sprawie zmiany regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

57.pdf 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/58/2019 -  w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica.

58.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/59/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Gorysławicach.

59.pdf