Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Dofinansowanie na realizację projektu pn."Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica"!

Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn."Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica"!

Rozbudowa i modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej (np. boisk i hal sportowych), ale również zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz materiałów dydaktycznych do pracowni matematycznych i przyrodniczych to inwestycje, które zrealizowane zostaną w kilkudziesięciu świętokrzyskich szkołach podstawowych dzięki dofinansowaniu z rozstrzygniętego w minionym tygodniu konkursu z działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w ramach konkursu do działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowaniem objęto przedsięwzięcia dedykowane zajęciom dydaktycznym: rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej, służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów oraz wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkolnych pracowni.

– To już piąte w tej perspektywie finansowej rozstrzygnięcie w ramach tego działania. Tym razem w konkursie można się było ubiegać o środki na modernizację szkół podstawowych. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Wpłynęły 83 projekty, czyli prawie wszystkie gminy z województwa ubiegały się o dofinansowanie. Pierwotnie do dyspozycji wnioskodawców było 15 mln złotych, ale Zarząd Województwa zwiększył tę pulę do 28 mln złotych. W efekcie Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 55 projektów – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Pozostałe pozytywnie ocenione projekty trafiły na listę rezerwową, ale Zarząd liczy – że przynajmniej kilka z nich ma jeszcze szansę na uzyskania dofinansowania.

Największą inwestycję zrealizuje gmina Chmielnik  – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno – przyrodniczych” kosztowała będzie 7,2 mln zł, w tym dofinansowanie 1,2 mln zł.
Dwie gminy zaplanowały warte blisko 4 mln zł zadania: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny” oraz „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn”. Obie gminy otrzymają  prawie 900 tys. zł dofinansowania.
– Jest to duże wsparcie, w szczególności dla placówek oświatowych w małych gminach, które dzięki  środkom finansowym poprawią swoją infrastrukturę sportową i wzbogacą wyposażenie w pracowniach – dodał marszałek Andrzej Bętkowski.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie