Niesłyszący

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 66 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z poź. zm.)

                                           

 

Wiślica, dnia 20.05.2019 r.

Znak sprawy:  RS.271.04.2019

Wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania na Usługę ubezpieczenia Instalacji solarnych w domach prywatnych gmin Wiślica, Opatowiec, Czarnocin oraz Nowy Korczyn dostarczonych i zamontowanych na podstawie postępowania ZNAK OR.271.7.2018

Zamawiający Gmina Wiślica, występująca  w imieniu własnym oraz  uczestników porozumienia informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania nastąpiła oczywista pomyłka pisarska polegająca na błędnym podaniu terminu składania i otwarcia ofert.

JEST

 XV.TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

15.1. Oferty  należy składać do dnia14 maja 2019 roku  do  godziny 14:30  na adresy e-mail wskazane  w dziale XIV niniejszej SIWZ. Przesyłając pocztą elektroniczna oferty należy zastrzec  w wiadomości , iż załączniki do oferty mogą zostać otwarte dopiero   o godzinie 14:40 w dniu 15.05.2019 roku.

15.2   Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie                     o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,

15.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

15.4  Oferty złożone po terminie zostaną  usunięte z poczty elektronicznej, zaś przesłany oryginał oferty zostanie odesłany Wykonawcy. 

  1.  Oferty zostaną otwarte (odczytane) w dniu14 maja 2019 rokuo godzinie 14:40 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

 

WINNO BYĆ

XV.TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

15.1. Oferty  należy składać do dnia 21 maja 2019 roku  do  godziny 14:30  na adresy e-mail wskazane  w dziale XIV niniejszej SIWZ. Przesyłając pocztą elektroniczna oferty należy zastrzec  w wiadomości , iż załączniki do oferty mogą zostać otwarte dopiero   o godzinie 14:40 w dniu 21.05.2019 roku.

15.2   Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,

15.3  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

15.4  Oferty złożone po terminie zostaną  usunięte z poczty elektronicznej, zaś przesłany oryginał oferty zostanie odesłany Wykonawcy. 

15.5 Oferty zostaną otwarte (odczytane) w dniu 21 maja 2019 roku  o godzinie 14:40 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  NIE ULEGA ZMIANOM.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 17.05.2019 r.

 

Gmina Wiślica publikuje odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu na Usługę ubezpieczenia Instalacji solarnych w domach prywatnych gmin Wiślica, Opatowiec, Czarnocin oraz Nowy Korczyn dostarczonych i zamontowanych na podstawie postępowania ZNAK OR.271.7.2018

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie ma zakres ubezpieczenia i podlimity odpowiedzialności na poszczególne ryzyka zawarty w SIWZ,OWU wykonawcy nie mają w  Opisie Przedmiotu zamówienia zastosowania.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź:

Taki zapis zawarty jest w  § 12 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z § 4 umowy świadczenie usługi ubezpieczenia będzie wykonane zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak  RS.271.04.2019 ofertą Wykonawcy, a w części nie uregulowanej w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz niniejszej umowie, zastosowanie będą miały Ogólne warunki Ubezpieczeń Wykonawcy: Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk nr  …………... z dnia…………… stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Pytanie 4

Prosimy o podanie informacji dotyczących solarów i instalacji fotowoltaicznych: sposób zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź:

Sam sposób usytuowania paneli na dachach budynków jest dostatecznym sposobem ich  zabezpieczenia przed kradzieżą, zaś pozostałe składniki systemu są zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń.

Pytanie 5

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie poniższego zapisu:  dla zestawów solarnych montowanych przy samej ziemi - teren budynku, na którym znajdują się kolektory ma być ogrodzony

Odpowiedź:

Taka sugestia może zostać tylko przekazana użytkownikom instalacji solarnych, nie zaś narzucona.

Pytanie 6

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie poniższego zapisu: zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowane i działające już kolektory

Odpowiedź

Objęcie ochroną instalacji ma nastąpić w II lub III etapach. W każdym przypadku dotyczy to instalacji dla których dokonano odbioru technicznego.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie poniższego limitu odpowiedzialności na ryzyko gradu oraz huraganu w wysokości 20% łącznej  sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000PLN na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit roczny dla wszystkich instalacji objętych ochroną dla ryzyka gradu oraz huraganu w wysokości 1 000 000 PLN.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat użytkowników instalacji solarnych którzy ponieśli jakieś szkody związane z powodziami lub podtopieniem.

Pytanie 9

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit roczny dla wszystkich instalacji objętych ochroną dla ryzyka powodzi lub podtopień  w wysokości 1 000 000 PLN.

Pytanie 10

Prosimy  o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia 10% wartości szkody min. 5 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego.

Pytanie 11

Prosimy o zgodę na zmianę zapisów dotyczących pkt 2 opisu przedmiotu ubezpieczenia - Akceptowalne przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności z zastrzeżeniem ich włączenia do ochrony na podstawie klauzul  dodatkowych

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1) powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

a) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, nie-zależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,

b) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,

c) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,

d) aktów terroru i sabotażu,

e) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radio aktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub

zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;

2) polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;

3) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu

lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

4) wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względom słuszności;

5) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

6) wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby wymienione w pkt 5) będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;

7) powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;

8) geologiczne i górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego;

9) powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia;

10) powstałe wskutek zalania środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba, że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio od góry z zastrzeżeniem ust. 4;

11) powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym z zastrzeżeniem ust. 4;

12) polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu;

13) powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:

a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,

b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,

c) przemarzania ścian,

d) korozji, kawitacji lub utleniania,

e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone

z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

14) powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

15) polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:

a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo

b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

16) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;

17) powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki z zastrzeżeniem ust. 4;

18) polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;

19) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem w rozumieniu OWU z zastrzeżeniem ust. 4;

20) powstałe skutek kradzieży z włamaniem albo rabunku w mieniu niezabezpieczonym zgodnie z wymogami

 § 16 (zabezpieczenie mienia), jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody z zastrzeżeniem ust. 4;

21) polegające na utracie mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w czasie inwentaryzacji lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, wymuszenia;

22) o charakterze wyłącznie estetycznym nieograniczające funkcjonalności mienia, w szczególności takie jak zadrapania, pomalowanie, odbarwienia;

23) powstałe w czasie transportu, poza szkodami w mieniu określonym w §4 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) (miejsce ubezpieczenia)

24) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;

25) w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy niniejszych OWU;

26) powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;

27) pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Przypominamy, że przedmiotem ubezpieczenia są tylko instalacje solarne, nie zaś budynki, środki obrotowe czy inne maszyny lub urządzenia techniczne. Instalacje solarne objęte są gwarancją dostawcy przez okres 5 lat. Raz w roku wykonawca ma wykonać przegląd techniczny instalacji u wszystkich beneficjentów programu. 

Pytanie 12

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli nr 2 kradzież zwykła do kwoty 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla kradzieży zwykłej w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Pytanie 13

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 24.05.2019 godzina 12.00

Odpowiedź:

Gmina Wiślica nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 Wiślica,13.05.2019 r.

Gmina Wiślica

Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

NIP: 6551840101

REGON: 291010843

 

Znak sprawy: RS.271.04.2019

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Wiślica– Lidera Porozumienia zaprasza do złożenia oferty na  ubezpieczenie instalacji solarnych w domach prywatnych  gmin Wiślica, Opatowiec, Czarnocin  oraz Nowy Korczyn  dostarczonych i zamontowanych na podstawie postępowania znak OR.271.7.2018

 

            

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE OFERTOWYM NA  UBEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNYCH  W GMINACH WISLICA, OPATOWIEC, CZARNOCIN , NOWY KORCZYN

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wiślica reprezentowana przez  Burmistrza, występująca  w imieniu własnym oraz  uczestników porozumienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługa ubezpieczenia  instalacji solarnych

TRYB WYBORU WYKONAWCY: art. 66 Kodeksu Cywilnego

OFERTY CZĘŚCIOWE: NIE

OFERTY  WARIANTOWE : NIE

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:

36 miesięcy od dnia podpisania umowy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ:

  1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY WG WZORU STAWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1
  2.  
  3. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

KRYTERIA OCENY OFERT:

  • 1 - CENA – 100 %

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.05.2019

TERMIN OTWARCIA  OFERT:  21.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POBIERZ 

2. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 - POBIERZ 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 2 - POBIERZ