Niesłyszący

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica raportu o stanie gminy za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbyła się w dniu 31 maja 2019 r., o godzinie
9:00, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przedstawił raport o stanie gminy, który obejmował podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RM.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy, Wislica. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Wiślica. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Wiślicy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Wiślica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 oraz na stronie internetowej Urzędu.