Niesłyszący

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2019

Zestawienie numerów telefonów do Obwodowych Komisji Wyborczych:

 1. Budynek byłego Gimnazjum Wiślicy - 41 3792 069
 2. Hala Sportowa w Wiślicy  - 661 393 236
 3. Świetlica w Chotlu Czerwonym - 661 393 210
 4. Dom Strażaka w Szczerbakowie - 661 393 135
 5. Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych - 41 3792 615

 


Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

godz1.jpeg

godz2.jpeg

godz3.jpeg

godz4.jpeg

godz5.jpeg


2szkolenieokw.jpeg


Informacja i składach Obwodowych Komisji Wyborczych

kom1.jpeg

kom2.jpeg

kom3.jpeg

kom4.jpeg

kom5.jpeg

 


POSTANOWIENIE NR 157/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

1a.jpeg

2a.jpeg


POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach II

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Wiślica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej 8, pokój nr 13 odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II

 

Rafał Adamczyk

 

INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na obszarze województwa świętokrzyskiego:

I. SKŁAD

Przewodniczący Komisji

Jan KLOCEK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
- Komisarz Wyborczy w Kielcach I

Zastępcy Przewodniczącego

Rafał ADAMCZYK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach - Komisarz Wyborczy w Kielcach II

Jadwiga Zofia SZNER-DOBROWOLSKA
- sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach
(w stanie spoczynku)

Członkowie

Dariusz BARCZAK
- sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dorota Małgorzata KANIOWSKA
- sędzia Sądu Rejonowego w Końskich
Grzegorz FURA
- sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
Hubert Tomasz WICIK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

Sekretarz

Adam MICHCIK

- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach

II. SIEDZIBA

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Budynek „B” sala nr 11, tel.: 41 342 12 24, fax: 41 344 75 87

III. DYŻURY

28 sierpnia br. - godz. 10:00 - 14:00
29 sierpnia br. - godz. 10:00 - 14:00
30 sierpnia br. - godz. 10:00 - 14:00
31 sierpnia br. - godz. 9:00 - 12:00
2 września br. - godz. 10:00 - 15:00
3 września br. - godz. 10:00 - 24:00

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl oraz www.wybory.gov.pl,

a także www.kielce.kbw.gov.pl.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
/-/ Jan Klocek

PDFInformacja_Okregowej_Komisji_Wyborczej_w_Kielcach_o_skladzie_siedzibie_i_pelnionych_dyzurach.pdf (141,19KB)

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 23 sierpnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica

Budynek byłego Gimnazjum w Wiślicy,

ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice

Hala Sportowa w Wiślicy,

ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony, Łatanice

Świetlica Wiejska w Chotlu Czerwonym,

Chotel Czerwony 63a, 28-160 Wiślica

4

Górki, Szczerbaków, Szczytniki

Dom Strażaka w Szczerbakowie,

Szczerbaków 104, 28-160 Wiślica

5

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice

Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,

Skotniki Dolne 41, 28-160 Wiślica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ Jarosław JAWORSKI


ZARZĄDZENIE Nr 86/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na obszarze miasta i gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wyznacza się:

 1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach byłego Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)
 1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

 1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
 2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Wiślica, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica, www.wislica.pl.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr Jarosław Jaworski

 


 

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje:

§  1.  Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§  2.  Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 października 2019 r.

§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§  4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

PDFkalendarz_wyborczy_sejm_2019.pdf (83,93KB)
 

do 24 sierpnia 2019 r.

(do 26 sierpnia 2019 r.)

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 26 sierpnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 29 sierpnia 2019 r.

dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania

i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 3 września 2019 r.

do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do 8 września 2019 r.

(do 9 września 2019 r.)

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych,

domach studenckich i zespołach tych domóworaz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 13 września 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika

do 13 września 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 13 września 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 13 września 2019 r.

losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą

do 18 września 2019 r.

losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze

do 22 września 2019 r.

(do 23 września 2019 r.)

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 22 września 2019 r.

(do 23 września 2019 r.)

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 22 września 2019 r.

(do 23 września 2019 r.)

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 22 września 2019 r.

do 29 września 2019 r.

(do 30 września 2019 r.)

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową

oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,

a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania

oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 28 września 2019 r.

(do 30 września 2019 r.)

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju,

w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 28 września 2019 r.

do 11 października 2019 r.

do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

przygotowanych przez komitety wyborcze

do 3 października 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

i kandydatach na senatorów

do 4 października 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 października 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do 8 października 2019 r.

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń

do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego

w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 10 października 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 10 października 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

11 października 2019 r.

o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

12 października 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13 października 2019 r.

w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania