Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 17.10.2019 roku.

Oznaczenie sprawy: WSW.1.2019

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2019 Nazwa zadania: Zakup i dostawa koparko-ładowarki.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -  Prawo  zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)  prowadzący postępowanie Gmina Wiślica  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

TECH-EKSPERT POŁUDNIE ul. Władysława Grabskiego 14,  37-450 Stalowa Wola

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 1 - WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa – cena oferty 448 950,00 zł

Oferta Wykonawcy odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)

 

Oferta Nr 2 - TECH-EKSPERT POŁUDNIE ul. Władysława Grabskiego 14,  37-450 Stalowa Wola – cena oferty 499 503,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto

Ocena punktowa 57,33 pkt

 • Okres gwarancji jakości i rękojmi

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 97,33 pkt

 

 

Oferta Nr 3 - INTERHANDLER Sp.z o.o,  ul. Wapienna 6,  87-100 Toruń – cena oferty 477 240,00 zł

Kryterium oceny

 • Cena brutto

Ocena punktowa 60 pkt

 • Okres gwarancji jakości i rękojmi

Ocena punktowa 24 pkt

Łączna punktacja 84 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) prowadzący postępowanie Gmina Wiślica  informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -  Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) prowadzący postępowanie Gmina Wiślica  informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona  jedna oferta.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 09.08.2019 roku.

Oznaczenie sprawy: WSW.1.2019

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2019 Nazwa zadania: Zakup i dostawa koparko-ładowarki.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) prowadzący postępowanie Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica na rzecz Zamawiającego - Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica informuje, co następuje:

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 470 844,00 zł

 

W terminie do dnia 09.08.2019 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty :

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o ul. Chełmżyńska 249                      04-458 Warszawa

448 950,00

37

30

30 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 30.10.2019r.

2

TECH-EKSPERT POŁUDNIE ul. Władysława Grabskiego 14,                  37-450 Stalowa Wola

499 503,00

60

30

30 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 30.10.2019r

3.

INTERHANDLER Sp.z o.o                ul. Wapienna 6                                     87-100 Toruń

477 240,00

36

30

30 dni od dnia podpisania umowy ale nie później niż do 30.10.2019r

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

___________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 06.08.2019 r.

Znak sprawy; WSW.1.2019

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.1.2019 Nazwa zadania: Zakup i dostawa koparko-ładowarki.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) przekazujemy Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu w SIWZ pkt. III. „Opis przedmiotu zamówienia „ ppkt. 1 „Parametry techniczne”?

Obecny zapis:

„Podwozie kołowe, przednia oś skrętna, ogumienie bezdętkowe opony przód min 20”, tył 26”

Proponowany zapis:

„Podwozie kołowe, przednia oś skrętna, ogumienie bezdętkowe opony przód min 20”, tył min 26”

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu w SIWZ pkt. III. „Opis przedmiotu zamówienia „ ppkt. 1 „Parametry techniczne?

Obecny zapis

Most przedni wahliwy nie wymagający dodatkowego smarowania”

Proponowany zapis:

„most przedni wahliwy”

 1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie koparko- ładowarki wraz z listą części zamiennych w języku angielskim?
 2.  

Katalog części zamiennych to zestawienie rysunków, schematów oraz nr części zamiennych

 1. Czy Zamawiający zaakceptuje liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku? Prośba o modyfikację wzoru umowy w 6 ust 5.
 2. Czy Zamawiający w sytuacji opisanej w SIWZ w Rozdziale III, pkt 2 Wymagania dodatkowe ppkt. 8) oraz wzorze umowy 6 ust 8, 6 ust. 10 - w momencie przedłużającej się naprawy powyżej 14 dni zaakceptuje nieodpłatne podstawienie maszyny zastępczej i tym samym nie uzna wady/usterki za niemożliwą do usunięcia.
 3. Dot. wzoru umowy 6 ust 8- Czy Zamawiający zaakceptuje, aby uznać wadę za niemożliwą do usunięcia, jeśli termin naprawy przekroczy 60 dni? Są to wyjątkowe sytuacje, a naprawy i podjęcie decyzji o wymianie części zapada z reguły szybciej.
 4. Dot. wzoru umowy 2 ust 3 lit a) - Czy Zamawiający zaakceptuje przedłożenie tylko deklaracji zgodności CE, która jest tym samym co certyfikat zgodności i jakości CE? Koparko ładowarka posiada tylko jeden dokument potwierdzenia jakości.

Odpowiedzi

 

Ad.1. Zamawiający formułując zapis parametru technicznego dla rozmiaru opon określił minimalny parametr tj: opony przód min 20” opony tył min 26”   

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza inny sposób smarowania mostu.

Ad.3. Wraz z dostarczoną koparko-ładowarką wymagane jest dostarczenie dokumentów opisanych w SIWZ i projekcie umowy w języku polskim.

Ad.4. Zamawiający zaakceptuje liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Ad. 5. Zamawiający pozostawia zapisy  SIWZ w Rozdziale III, pkt 2 Wymagania dodatkowe ppkt. 8) oraz wzorze umowy § 6 ust 8, § 6 ust. 10 bez zmian.

Ad.6. Zamawiający nie zaakceptuje, aby uznać wadę za niemożliwą do usunięcia, jeśli termin naprawy przekroczy 60 dni. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Ad.7. Zamawiający zaakceptuje przedłożenie dokumentu potwierdzającego jakość -deklaracji zgodności CE.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 01.08.2019 roku.

Znak sprawy; WSW.1.2019

Początek formularza


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyPoczątek formularza


Ogłoszenie nr 580604-N-2019 z dnia 2019-08-01 r.

Zakup i dostawa koparko-ładowarki.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Tak


Nazwa projektu lub programu
Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający - Wiślicka Spółka Wodna, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, NIP: 655-197-25-41, REGON:361320831 udzieliła pełnomocnictwa do przygotowania i prowadzenia postępowania Gminie Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - prowadzącemu postępowanie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
OSOBA PRAWNA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - sekretariat pokój nr 9, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa koparko-ładowarki.
Numer referencyjny: WSW.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Zakup koparko-ładowarki o mocy od 100KM do 110KM. Osprzęt do koparko-ładowarki: Łyżka do kopania 300 mm, Łyżka do kopania 600 mm, Łyżka do kopania 914 mm, Łyżka skarpowa sztywna 1600 mm, Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami (hydraulicznie otwierana), pług czołowy, a w szczególności: Zakup i dostawa fabrycznie nowej 1 sztuki koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem dla Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o parametrach technicznych określonych poniżej: 1. PARAMETRY TECHNICZNE: 1) Koparko – ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym; 2) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – 2018, 2019; 3) Masa eksploatacyjna maszyny – od 8 do 10 ton; 4) Podwozie kołowe, przednia oś skrętna. ogumienie bezdętkowe, opony przód min 20”, tył 26”, 5) Błotniki przednie i tylne; 6) Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej netto wg normy ISO14396 od 100 KM- 110 KM; 7) Napęd na obie osie 4X4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie; 8) Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu; 9) Osłona wału napędowego; 10) Dwoje drzwi, otwierana tylna szyba, przednia i tylna szyba z wycieraczkami i spryskiwaczem, otwierane szyby boczne; 11) Oświetlenie drogowe i robocze; 12) Światła tylne wraz ze osłonami zabezpieczającymi; 13) Lusterka boczne oraz wewnętrzne wsteczne; 14) Sygnalizacja dźwiękowa cofania; 13) Most przedni wahliwy nie wymagający dodatkowego smarowania; 14) Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu; 15) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 16) Skrzynia biegów automatyczna minimum 4 biegi do przodu 3 biegi do tyłu 17) Układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań; 18) Instalacja hydrauliczna wysokiego ciśnienia; 19) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową o zmiennym wydatku; - maksymalny przepływ 165 l/min - maksymalne ciśnienie 250 bar, 20) Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy; 21) Sterowanie osprzętem za pomocą joysticków; 22) Łyżka ładowarki wielofunkcyjna (umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie) o pojemności nie mniejszej niż 1,03 m3 z zębami i z widłami,do palet; (tkz. 6 w jednym) 23) Przechył łyżki ładowarkowej realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych (układ równoległy); 24) System samopoziomowania łyżki ładowarkowej; 25) Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej – łyżka pływająca; 26) Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy; 27) Szybkozłącze hydrauliczne zamontowane na ramionach ładowarkowych; 24) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacja luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe; 25) Przesuw boczny ramienia koparki; 26) Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym 27) Minimalna głębokość kopania 5,5 m; 28) Szybkozłącze hydrauliczne na ramieniu kopiącym; 29) Łyżki kopiące z zębami o szerokościach min - 300mm, 600mm, 914 mm; 30) Łyżka skarpowa sztywna min -1600mm; 31) Pług czołowy szerokość min 2600 mm; 38) Kabina operatora typu ROPS i FOPS, klimatyzowana, ogrzewana, wyposażona w fotel operatora amortyzowany, obrotowy z pasami bezpieczeństwa, kolumna kierownicy regulowana; 39) Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową wraz z podstawowymi narzędziami, gaśnice, smarownice, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskowa o barwie pomarańczowej, klucz do kół, 2 komplety kluczyków, radioodtwarzacz; 40) Wylot spalin nie utrudniający widoczności przy pracy; 48) Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom prawa (dopuszczenie do ruchu). 2. WYMAGANIA DODATKOWE: 1) Możliwość montażu systemu monitorowania maszyny GPS bez utraty gwarancji. 2) Możliwość oklejenia maszyny logotypem bez utraty gwarancji. 3) Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem: Wiślicka Spółka Wodna, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica 4) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim w wersji papierowej: - instrukcja obsługi zawierającej elementy dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim, - książka gwarancyjna/serwisowa - świadectwo zgodności „CE 5) Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 6) Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej maszyny w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 7) Demontaż, montaż i transport maszyny do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wykonywać będzie Wykonawca na koszt własny. 8) W przypadku 3-krotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki w maszynie (jej części) lub zaistnienie wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce. Gwarancja na wymienione części biegnie na nowo od daty wymiany. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się tą, której Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. 9) Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z serwisem, konserwacją oraz przeglądami okresowymi maszyny, tzn. kosztem zarówno robocizny, serwisu i wszelkich materiałów eksploatacyjnych (filtrów, płynów, olejów itp) koniecznych do wymiany w trakcie realizacji przez cały okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 43260000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

43261000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 4 do SIWZ 4) Informacja na temat podwykonawców - Załącznik Nr 5 do SIWZ 5) Specyfikacja techniczna zawierająca dane techniczne oferowanej koparko – ładowarki wymagane przez Zamawiającego sporządzona i podpisana przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 11 000,00 zł, (słownie: jedenaście tysięcy zł.) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium - Zakup i dostawa koparko-ładowarki” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi -Załącznik Nr 3 do SIWZ.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności: • w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, • w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku VAT, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, • w przypadku gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, • w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy. 2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie dotyczącej: a. zmiany nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej, osób reprezentujących Wykonawcę, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b. ogłoszenia upadłości, c) ogłoszenia likwidacji, d) zawieszenia działalności,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-09, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4) Projekt umowy -Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ 

5) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6) Informacja na temat podwykonawców - Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ 

7) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SIWZ - POBIERZ