Niesłyszący

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIAN TREŚCI STATUTÓW SOŁECTW GMINY WIŚLICA

Wiślica dnia 18 luty 2019r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH ZMIAN TREŚCI STATUTÓW SOŁECTW GMINY WIŚLICA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Wiślica.

Temat:

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów Samorządów Wsi.

 

Data:

Czas rozpoczęcia: 04.02.2019 do 12.02.2019 

 

Miejsce:

 

Sołectwa Gminy Wiślica wymienione w kalendarzu czynności konsultacyjnych stanowiących zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2019

 

Pełnomocnicy:

Pełnomocnikami do spraw konsultacji byli pracownicy UMiG zgodnie
z zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2019

 

Organizator:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

 

Uczestnicy:

Zainteresowani mieszkańcy sołectw gminy Wiślica

 

Opis konsultacji

W terminie od dnia 4 lutego do 12 lutego 2019 roku w obwodach konsultacyjnych można było wyrazić opinię na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu mieszkańców wsi. Formą wyrażenia opinii była uchwała zebrania wiejskiego.

Informacje o ogłoszonych konsultacjach zostały zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica jak i w każdym sołectwie.

Konsultacje odbyły się w oparciu Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Wiślica.

 

Podsumowanie:

 

W czasie, w jakim prowadzone były konsultacje miały zostać przedstawione opinie i uwagi mieszkańców do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Samorządu mieszkańców wsi.

W związku, iż w terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii do proponowanych zmian w treści statutów Samorządów Wsi konsultacje uznaje się za ważne i zakończone.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

        /-/ Jarosław Jaworski