Niesłyszący

Sesja Nr IX z dnia 24 maja 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/60/2019 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

60.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/61/2019 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

61.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/62/2019 -  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2018 rok.

62.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/63/2019 -  w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę Wiślica

63.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/64/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

64.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/65/2019 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

65.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/66/2019 -  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

66.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/67/2019 -  w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Wiślicy na rzecz Wiślickiej Spółki Wodnej.

67.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/68/2019 -  w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.

68.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej -  24 maja 2019 r.

Uchwała Nr XI/69/2019 -  w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wiślica "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

69.pdf