Niesłyszący

kolektory

vkgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfvjtfcjtfctmvfgtygygvgbyubhugbyuh