Niesłyszący

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica

logo 3.1 ok.jpeg

W dniu  23 sierpnia 2019 roku  w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej, dla projektu  partnerskiego realizowanego przez Gminy Wiślica,  Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz Powiat Kazimierski pn.: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe, działanie 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

Koszt ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica będzie wynosił 1 047 277,77 zł. Dofinansowanie wynosi 890 186,10 zł.  Roboty budowlane będą obejmowały m.in. wykonanie karczowania pni, usunięcie warstwy urodzajnej humusu wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym robót ziemnych – wykopów i nasypów z transportem urobku na całym odcinku robót, przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, remont przepustów, ustawienie znaków drogowych, montaż barier ochronnych oraz wykonanie miejsca obsługi rowerów (MOR). W dniu 29 sierpnia 2019 r., na terenie Gminy Wiślica nastąpiło przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

 

Źródło: http://www.kazimierzaw.pl