Niesłyszący

Ostrzeżenie: Ryzyko ywystapienia PM10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.Od godz. 01:00 dnia 27.11.2019 r. do godz. 24.00 dnia 27.11.2019 r. Prognozowane na dzień 27.11.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje częściowo powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, staszowski oraz włoszczowski

Komunikat jest ważny od 26-11-2019 09:44:00 do 27-11-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania