Niesłyszący

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2020 r.”

 

 

I. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Wiślicy uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2020 r.”

 

II. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 13.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r., bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

                                                                                                                                                                                           

III. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne.

 

Preliminarz wydatków-doc

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                    /-/  mgr  Jarosław Jaworski

 

 


„PROJEKT”

Uchwała Nr ……/…../2019

Rady Miejskiej w Wiślicy

z dnia …. grudnia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (T.j. Dz.U.2018.poz.994 z późn.zm.), art. 4 1   ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz art.   6 ust.   2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§   1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§   2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§   3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy

 Nr …. /…/2019

z dnia …..12.2019

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz art.   6 ust.   2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1390) programy, o których mowa, uchwala Rada Miejska. Termin ważności programów dotychczas obowiązujących w tym zakresie upływa z dniem 31.12.2019 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok jest kontynuacją przedsięwzięć w obszarze profilaktyki zainicjowanych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, systematycznie i konsekwentnie realizowanych w latach poprzednich. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Miasta i Gminy Wiślica, co pozwoli na zajęcie się problematyką alkoholizmu i narkomanii w sposób zorganizowany i kompleksowy.

 Zadania przedstawione w programie będą realizowane przez Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, policję oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień, jednakże przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu, narkotyków itp., działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczenia dostępności do używek, zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków oraz ich usuwania.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Wiślica na rok 2020-pdf

 


Wiślica dn. 30.12.2019

 

SPRAWOZDANIE

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 13 grudnia do 27 grudnia 2019 r.  w celu poznania opinii organizacji pozarządowych na temat uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy  pod adresem www.bip.wislica.pl  w zakładce „konsultacje społeczne”.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłaszano żadnych opinii.

W związku z tym, że w określonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi oraz opinie do Projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok uznaje się, ze przedmiotowy projekt uchwały został w przedmiotowej formie zaakceptowany.

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                  /-/  mgr  Jarosław Jaworski

 

UCHWAŁA NR XX/122/2019RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.-pdf