Niesłyszący

Sprawozdanie – roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy w 2018 roku.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica nie wpłynęła żadna petycja.

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.