Niesłyszący

Zapraszamy na XXI Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 9:00.

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 9:00  w byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2.

 

Proponowany porządek Sesji:

I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.

II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

III. Zatwierdzenie porządku obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

V. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej.

VI. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2020 rok.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2020 rok.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/ 31/ 2007 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 marca 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 202-2025.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wiślica i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wiślica.

XV. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XVI. Zamknięcie obrad.

                                             PRZEWODNICZĄCY RADY

                                     MIEJSKIEJ

                                   /-/ Jacek Gocyk