Niesłyszący

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE

 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 

 

Na podstawie art. 11, 13, 14, 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 

 

I. Cel konkursu i formy realizacji zadania.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

II. Podmioty uprawnione.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także, które:

- prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę;

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica;

- dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania;

- przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

III. Rodzaj zadań

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odbywać się będzie poprzez:

a) sportowa rywalizacja młodzieży i dorosłych w gminie w piłkę nożną i inne dyscypliny, w tym przygotowanie kadr sportowych i reprezentowanie gminy w zawodach;

b) organizacja zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych;

c) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji;

d) uczestnictwo drużyn z terenu gminy w rozgrywkach i zawodach sportowych;

e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu;

f) zapewnienie opieki medycznej podczas spotkań sportowych;

g) utrzymanie porządku podczas imprez sportowych;

h) zapewnienie stypendiów sportowych i wynagrodzeń dla sędziów, trenerów oraz pokrycie kosztów transportu;

i) zapewnienie odpowiednich strojów sportowych dla zawodników podczas treningów i meczów;

j) zapewnienie niezbędnego sprzętu do prowadzenie treningów i rozgrywek;

k) zagwarantowanie opłat z tytułu członkostwa , przynależności do związków sportowych;

l) umożliwienie dostępu do różnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców gminy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Podmioty, które zadania będą realizować powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie wskazanym w pkt. III. ogłoszeniu o konkursie.
 3. Terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zapisach umowy.
 4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. Wysokość środków publicznych.

 1. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu zamierza się przeznaczyć z budżetu gminy w 2020 r. środki finansowe w wysokości: 27.000,00 zł.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty.
 3. Podaje się do wiadomości, że w 2019 r. przyznano uprawnionym podmiotom dotację w ogólnej kwocie 54 000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

VI. Termin i warunki składania ofert.

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie: od 10.02.2020 r. do dnia  02.03.2020 r. do godz. 15:00 włącznie z adnotacją: „Oferta na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku ”nazwa podmiotu składającego wniosek, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 na sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica z adnotacją na kopercie jw. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu  lub data stempla pocztowego.
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 2020 r. Druk oferty wraz ze wzorem umowy jest dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, oraz w wersji elektronicznej na stronach: bip.ug.wislica.pl/  w zakładce „aktualności bip” lub na stronie promocyjnej www.wislica.pl. Wzór  umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania stanowią kolejno Załącznik nr 3 i zał. nr 4 do zarządzenia Nr 12/2020 z dnia 5 luty 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.
 3. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę oraz jej załączniki muszą być złożone
  w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie lub opatrzone pieczęcią imienną wraz z datą potwierdzenia przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem, KRS (innym rejestrem).
 4. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 

5. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (ważność wypisu do 3 miesięcy licząc do dnia zakończenia naboru ofert na realizację zadania publicznego) oraz statut;

b) informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy oferta o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność podmiotu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);

c) sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdanie merytoryczne (z działalności statutowej) za rok poprzedni;

 

VII. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert.

 1. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez podmiot wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione w terminie przed podpisaniem umowy, zgodnie z protokołem uzgodnień lub z ofertą, mogą stanowić jedynie koszty własne.
 2. Do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zadań realizowanych w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu powołana zostanie Komisja przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w drodze Zarządzenia.
 3. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) niewypełnienia wszystkich punktów formalnych oferty,

b) złożenie oferty po terminie,

c) złożenie oferty niezgodnie z ogłoszeniem konkursu,

d) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

e) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony

4. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą Załącznik Nr 3 i Nr 4 do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 13/2020 z dnia 5 luty 2020 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

5. Wybór ofert nastąpi w szczególności w oparciu o :

- zgodność oferty z założeniami konkursu – 0-5 pkt.;

- możliwość realizacji zadania – w tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego - 0-10 pkt.;

- ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (celowość planowanych kosztów, efektywność, oszczędność, poprawność i kompletność) - 0-10 pkt.;

- zgodność oferty ze statutem i posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa – 0-5 pkt.;

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 0-5 pkt.;

- ocenę jakości wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 będą realizować zadanie publiczne –
0-5 pkt.;

-ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów – rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu Gminy – 0-5 pkt.;

        6.   Oferta, która uzyska poniżej 20 punktów zostaje odrzucona.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.wislica.pl,  niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy.

     8. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii komisji. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów .

2. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji. Protokół uzgodnień stanowić będzie załącznik do umowy.

3. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych , zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansowa oferenta.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) nabycia lub dzierżawy gruntów;

2) poniesione na przygotowanie oferty;

3) z tytułu odsetek karnych i kar umownych;

4) nieuwzględnione w ofercie;

5) koszty, które poniósł beneficjent na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

5. Każdy oferent, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3.

7. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica a oferentem.
 2. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy
 3. Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym
  i merytorycznym.
 4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrz Miasta
  i Gminy Wiślica z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.
 5. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Anna Kafara tel. 41 3690 904.