Niesłyszący

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w sprawie ograniczenia funkcjonowania UMiG Wiślica.

Zarządzenie Nr 25/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 16 marca 2020 roku

 

w sprawie: ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego /Dz.U. poz. 433/ zarządzam, co następuje :

 

§ 1.


1. Od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica za wyjątkiem spraw z zakresu :

a/ wydawania dowodów osobistych,

b/ wydawania aktów zgonu.

3.Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Wiślica korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą mailową na adres: urząd@umig.wislica.pl lub telefonicznie 41 3690900 - Centrala. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy znajduje się na stronie www.wislica.pl w zakładce Kontakt.

4. Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

§ 2.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

§ 3.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                        /-/Jarosław Jaworski