Niesłyszący

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w sprawie ograniczenia funkcjonowania UMiG Wiślica.

Zarządzenie Nr 34/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

Na podstawie § 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. poz. 697/ zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

1. Od 22 kwietnia 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

3. Urząd Miasta i Gminy Wiślica przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej w zakresie niżej wymienionych spraw:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

4. Przy wejściu do obu budynków Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ustawiona jest „skrzynka korespondencyjna”, do której interesanci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

5.Zalecam mieszkańcom Miasta i Gminy Wiślica korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą mailową na adres: urząd@umig.wislica.pl lub telefonicznie 41 3690900 - Centrala. Wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy znajduje się na stronie www.wislica.pl w zakładce Kontakt.

6. Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

§ 3.

 Traci moc Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                        /-/Jarosław Jaworski