Niesłyszący

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

   

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

 

Wiślica, dnia 28.05.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Zamawiający:

 

Nazwa zamawiającego               Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”

Adres zamawiającego                ul. Grotta 3

Kod Miejscowość                      28-100 Busko-Zdrój

                                                                        

 

Prowadzący postępowanie:

Nazwa                                        Gmina Wiślica

Adres                                         Okopowa 8

Kod Miejscowość                      28-160 Wiślica

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na budowę przystani kajakowej w miejscowości Wiślica w ramach Projektu pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Wybór Wykonawcy

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do realizacji wybrano Wykonawcę: GRATRANS, Gracjan Kurzawski, Świnków 9, 63-714 Kobierno

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu wybrana została, na podstawie kryterium oceny ofert określonych zapytaniu ofertowym. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorem opisanym w zapytaniu ofertowym.

 

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na:

a) warunki udziału w tym postępowaniu,

b) kryteria oceny ofert;)

Oferty które wpłynęły:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Data wpływu  oferty

dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

 Warunki udziału w postępowaniu

Kryteria oceny ofert

1

GRATRANS,

Gracjan Kurzawski,             Świnków 9,

63-714 Kobierno

 

26.05.2020 r.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca/Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą –  spełnia

 

 

Cena brutto – 100

Cena brutto złożonej  oferty – 81 000,00 zł

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

      mgr Jarosław Jaworski

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________

   

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Wiślica, dnia 11.05.2020 roku.

Znak:OR.271.2.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na budowę przystani kajakowej w miejscowości Wiślica w ramach Projektu pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie

Adres zamawiającego                ul. Grotta 3

Kod Miejscowość                      28-100 Busko-Zdrój

Telefon:                                      41 3787177

Faks:                                           41 3787177

                                                                        

Prowadzący postępowanie:

Nazwa                                        Gmina Wiślica

Adres                                         Okopowa 8

Kod Miejscowość                      28-160 Wiślica

Telefon:                                      41 3690900

Faks:                                           41 3690901

adres strony internetowej           www.wislica.pl

adres poczty elektronicznej        urzad@umig.wislica.pl

Godziny urzędowania:               od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa przystani kajakowej na działce Nr 1291 (Rzeka Nida) wraz z wyrównaniem brzegu piaskiem, działka Nr 794/2,816/2 obręb geodezyjny Wiślica i polegająca na:

1. Zagospodarowaniu terenu

2. Budowie przystani kajakowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Projekt budowlany  - Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

- Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych  - Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

- Zgłoszenie wodno prawne wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu  sprzeciwu do zgłoszenia – Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

 

 

UWAGA !!!

Załączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar robót „Prace przy nadbrzeżu”  stanowiący Załącznik Nr 7 należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin i miejsce wykonywania zamówienia

1. Terminy wykonania zamówienia do 19.06.2020 r.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: działka Nr 1291 (Rzeka Nida), działka Nr 794/2,Nr 816/2 obręb geodezyjny Wiślica

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca/Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złożony aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru lub  centralnej  ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu

V. Kryterium oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie danego kryterium.

2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej.

 

Cena brutto zamówienia (zadania) – waga tego kryterium wynosi 100%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

 

Liczba                         Cn

zdobytych = ------------------- x 100

punktów                     Cb

 

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – znaczenie kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia:   26.05.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie prowadzącego postępowanie

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

 

VII. Opissposobu przygotowania oferty

1. Forma oferty:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)   Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do prowadzącego postępowanie tj: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

"Oferta - Budowa przystani kajakowej w miejscowości Wiślica

nie otwierać przed 26.05.2020 r., godz. 14:00"

 

3)   Prowadzący postępowanie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

3. Termin związania ofertą:

1)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2)  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. Przesłanki odrzucenia oferty

1.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.( T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217), lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2.  Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 w/w ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3.  Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.

 

IX. Projekt umowy

 

1. Umowa zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi -Załącznik Nr 2

3. Umowa będzie podpisana przez: Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”

 

X. Warunki zmiany umowy

1.Wszelkie istotne zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2.  Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

3.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac/dostaw objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

4.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac/ dostaw nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac/dostaw jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac/dostaw albo bez wykonania tych prac/dostaw nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

5. Gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy tj:

a) w związku z wydłużonym procesem produkcyjnym  bezpośredniego producenta /producentów przedmiotu umowy - Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy.

6. Działania siły wyższej (tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym np. klęski żywiołowej, powodzi, wirusem itp.) mający bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw.

7. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

9. Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

XI. Zakończenie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej oferty.

 

XII. Zmiany zapytania

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:

a) opisu zadania,

b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,

c) kryterium oceny ofert.

 

XIII. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć wykonawcy

1.Oświadczeń  lub  dokumenty składane wraz z ofertą

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

2) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru lub  centralnej  ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Forma  dokumentu:  oryginał lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu

3) Pełnomocnictwo - jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:

- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;

-wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Forma dokumentów: oryginał podpisany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.

2. Dokumenty składane przed podpisaniem umowy

1) kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną dla „Prac przy nadbrzeżu”

2) prospekt/rysunek  zaoferowanego pomostu pływającego

3) zestawienie kosztów – budowa pomostu

 

XIV. Wyjaśnienia badanych ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 

XV. Oferty dodatkowe

1.  Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach.

3. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:

 

XVI. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa określająca warunki i zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

XVII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2) Projekt umowy -Załącznik Nr 2.

3) Umowa przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 3.

4) Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 4.

5) Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenie robót budowlanych  - Załącznik Nr 5.

6) Zgłoszenie wodno prawne wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu  sprzeciwu do zgłoszenia – Załącznik Nr 6.

7) Przedmiar robót - Załącznik Nr 7.

 

 

DO POBRANIA

1) Zapytanie ofertowe - POBIERZ

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 - POBIERZ

3) Projekt umowy -Załącznik Nr 2 - POBIERZ

4) Umowa przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 3 - POBIERZ

5) Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 4 - POBIERZ

6) Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenie robót budowlanych  - Załącznik Nr 5 - POBIERZ

7) Zgłoszenie wodno prawne wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu  sprzeciwu do zgłoszenia – Załącznik Nr 6 - POBIERZ

8) Przedmiar robót - Załącznik Nr 7 - POBIERZ