Niesłyszący

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wiślica, dnia 16.06.2020  roku.

Oznaczenie sprawy: OR. 271.3.2020

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Dotyczy: dostawy 3 składanych przenośnych powiększalników do bliży dla uczniów słabowidzących.

 

W terminie do dnia 15.06.2020 roku do godziny 15:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

1

ATABI KATARZYNA ŁUSZCZAK

Oś. Czecha, nr 52, lok. 2,

61-288 Poznań

26 700,00

2

BRAWO R.Biegański, K.Biegańska sp.j

Ul. Piotrkowska 145,

 90-434 Łódź

26 100,00

3

Altix sp z o.o,

 ul. Modlińska 246 c, 03-152 Warszawa

26 700,00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

GMINA WIŚLICA

ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

tel.41 3690 900 fax.41 3690 901

e-mail:urzad@umig.wislica.pl; www.wislica.pl

 

Wiślica, dnia 08.06.2020 roku.

Znak: OR.271.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dostawy 3 składanych przenośnych powiększalników do bliży dla uczniów słabowidzących.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

 

Nazwa                                        Gmina Wiślica

Adres                                         Okopowa 8

Kod Miejscowość                      28-160 Wiślica

Telefon:                                      41 3690900

Faks:                                           41 3690901

adres strony internetowej           www.wislica.pl

adres poczty elektronicznej        urzad@umig.wislica.pl

Godziny urzędowania:               od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – oraz zgodnie z Zarządzeniem NR 54/2016 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28.06.2016 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Numer sprawy: Znak: OR. 271.3.2020

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 składanych przenośnych powiększalników do bliży dla uczniów słabowidzących ułatwiające czytanie, pisanie, oglądanie. Powiększalniki muszą być nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2020 r.)  wolne od wad. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu używanego czy też rekondycjonowanego bądź wcześniej wykorzystywanego przez innego użytkownika.

 

 Minimalne parametry:

 1. Odłączany i składany stojak,
 2. Regulacja kąta ustawienia i wysokości ekranu,
 3. Przestrzeń do pisania,
 4. Dostosowanie kontrastu i trybu koloru,
 5. Przekątna ekranu minimum 10”,
 6. Funkcję rozpoznawania tekstu
 7. Technologia umożliwiająca utrzymanie się tekście,
 8. Zamrażanie obrazu z możliwością powiększania,
 9. Funkcja rozpoznawania tekstu – OCR,
 10. Funkcja czytania głosem,
 11. Powiększenie min 19x,
 12. Możliwość dopasowania parametrów do potrzeb użytkownika takich jak: wielkość powiększenia, jasność, kontrast, fałszywe kolory, obszar widoczności, linia ułatwiająca czytanie,
 13. Czas pracy na baterii minimum 3h,
 14. Instrukcja obsługi w języku polskim,
 15. Torba,
 16. Zasilacz,
 17. Zestaw do czyszczenia ekranów,
 18. Kabel USB,
 19. Gwarancja min 24 mc.

    

IV. Termin wykonywania zamówienia

1. Terminy wykonania zamówienia do 20 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Kryterium oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie danego kryterium.

2. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej.

 

Cena brutto zamówienia (zadania) – waga tego kryterium wynosi 100%.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 %.

Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru:

 

Liczba                         Cn

zdobytych = ----------- x 100

punktów         Cb

 

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

100 – znaczenie kryterium ceny

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg. powyższego wzoru.

 

VI. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty: Wypełniony w języku polskim formularz „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój Nr 9, I piętro sekretariat lub zeskanowany  „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”, , opatrzony pieczęcią i podpisem Wykonawcy przesłać drogą mailową na adres: do dnia 15.06.2020 r. do godz. 15:00.

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą:
Marek Gaweł tel. (41) 3690903, adres e-mail:

Uwaga:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania (uzupełniania dokumentów).

- Umowa  zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik Nr 1
 2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2
 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 3.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

 

DO POBRANIA

1) Zapytanie ofertowe - POBIERZ

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 - POBIERZ

3) Projekt umowy -Załącznik Nr 2 - POBIERZ

4) Umowa przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 3 - POBIERZ