Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartośc szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 21.08.2020 r.

Znak sprawy: OR.271.5.2020

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA Nr 1 i 3

ORAZ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA Nr 2

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2020. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń, budowa bieżni prostej oraz rozbudowa istniejącej sieci komputerowej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA Nr 1 i Nr 3

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę zakresie zadań:

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadania Nr 1 i Nr 3

1) Zadanie Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

 

WYBRANY WYKONAWCA

Jacek Ignacak „IG-BUD”  Usługi Remontowo Budowlane,  Łatanice 79, 28-160 Wiślica za cenę - 375 000,22 brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2) Zadanie Nr 3 - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

 

WYBRANY WYKONAWCA

DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój za cenę – 32 000,00 brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 - Budowa bieżni prostej

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7, art. 93 ust 1 pkt. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej

 

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie składania ofert do dnia 11.08.2020 roku do godziny 08:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

1) ZADANIE NR 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

Oferta Nr 1  złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Gaweł, Ul. Kopernika 11, 28-100 Busko-Zdrój  – cena brutto – 560 000,00

Kryterium oceny

  • Cena brutto - ocena punktowa  40,18 pkt
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi -

Łączna punktacja 80,18 pkt

 

Oferta Nr 2 złożona przez Jacek Ignacak „IG-BUD”  Usługi Remontowo Budowlane  Łatanice 79, 28-160 Wiślica – cena brutto – 375 000,22

Kryterium oceny

  • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi -

Łączna punktacja 100 pkt

 

 

2) ZADANIE NR 3 - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

Oferta Nr 3 złożona przez DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 32 000,00

Kryterium oceny

  • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi -

Łączna punktacja 98,72 pkt

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych zadań.

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi  wykonawcami dla poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 11.08.2020 r.

Znak sprawy: OR.271.5.2020

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2020. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń, budowa bieżni prostej oraz rozbudowa istniejącej sieci komputerowej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: zadanie od 1 do 3 -  445 000,77 zł brutto.

W terminie do dnia 11.08.2020 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty dla:

Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Zdzisław Gaweł

Ul. Kopernika 11,

 28-100 Busko-Zdrój

560 000,00

60

30

30 dni od dnia podpisania umowy

2

Jacek Ignacak „IG-BUD”

Usługi Remontowo Budowlane

 Łatanice 79, 28-160 Wiślica

375 000,22

60

30

30 dni od dnia podpisania umowy

 

Zadania Nr 2- Budowa bieżni prostej -  nie została złożona żadna oferta

 

Zadania Nr 3 - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

3

DISECO Aleksandra Walasek

ul. Partyzantów 12/1

28-100 Busko-Zdrój

32 000,00

60

30

15 dni od dnia podpisania umowy

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Jacek Balicki

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiślica, dnia 27.07.2020 r.

Znak sprawy: OR.271.5.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń, budowa bieżni prostej oraz rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Początek formularza


Ogłoszenie nr 566644-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.umig.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - pokój nr 9, I piętro- sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń, budowa bieżni prostej oraz rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
Numer referencyjny: OR.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowa bieżni prostej do biegu na 60 m – 3 - torowej oraz rozbudowę istniejącej sieci komputerowej w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Zadanie od 1 do 3. 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamówienie obejmuje: Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, polegającymi na: 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby, 2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, 3. Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe, 4. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, 5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, 6. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania, 7. Wykucie z murów ościeżnic drewnianych 8. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotne malowanie na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane, 9. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone, 10. Obsadzenie tablic podwójnych, 11. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12. Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, 13. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-jedna warstwa, 14. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro, 15. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, 16. Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome, 17. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach, 18. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu - Tarket, 19. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych, 20. Izolacje przeciwwilgociowe z folii, 21. Wywóz gruzu wraz z utylizacją, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 10 do SIWZ UWAGA !!! Kolor farby do malowania wewnętrznego, farby olejnej do malowania, kolor posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych, kolor skrzydeł drzwiowych – uzgodnić i zatwierdzić u Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy. 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 12 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 13 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 14 do SIWZ 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej. Zamówienie obejmuje: 1 SALA 25 1) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla 2) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP 3) Tablice rozdzielcze 19" 24 sloty na moduły keystone 4) Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6 5) Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona 6) Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 7) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 8) Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC 9) Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 2 SALA 26 10) Montaż gniazd abonenckich natynkowych Standard 40x40; 2xRJ45 11) Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe 12) Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6 13) Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6 14) Listwy instalacyjne przykręcane 60x40 15) Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 3 ROZDZIELNIA 16) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 17) Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona 18) Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 19) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP 20) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla 21) Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC 4 SALA 28 22) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 23) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 5 SALA 23 24) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 25) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 6 SALA 44 26) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 27) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 7 SALA 27A 28) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 29) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 8 SALA 11 30) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 31) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 32) Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6 33) Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 15 do SIWZ 2.4 UWAGA!!! 1. W przypadku prowadzenia robót budowlanych podczas funkcjonowania szkoły należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki i prowadzić roboty budowlane w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu tego budynku. 2. Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45262500-6

45410000-4

45442100-8

45421146-9

45320000-6

45430000-0

45431100-8

45431200-9

45310000-3

45330000-9

45100000-8

45233000-9

45212221-1

45111240-2

45314300-4

45314310-7

45314320-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań 1) Dla zadania nr 1: Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - 30 dni od dnia podpisania umowy 2) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - 50 dni od dnia podpisania umowy 3) Dla zadania nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - 15 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty remontowo-budowlanej lub wykończeniowej wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w jednym zamówieniu. b) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie: bieżni lub boiska sportowego wraz z podbudowami o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 150 m2. - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (Kierownik Budowy/robót) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). c) Dla zadania nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej. - Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty polegającej na budowie/rozbudowie sieci komputerowj w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł w jednym zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 16 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – Załącznik Nr 3 do SIWZ. a) Dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę remontowo-budowlaną lub wykończeniową wewnątrz budynku o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w jednym zamówieniu b) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie: bieżni lub boiska sportowego wraz z podbudowami o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 150 m2 c) Dla zadania nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie/rozbudowie sieci komputerowj w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł w jednym zamówieniu. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4 do SIWZ Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości: 1) Dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł). 2) Dla Zadania nr 2: Budowa bieżni prostej w wysokości: 1 000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc zł) 3) Dla Zadania nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej w wysokości: 400,00 zł, słownie: (czterysta zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium "– Zadanie Nr …….+Nazwa zadania 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji (dot. wadium w formie dokumentu elektronicznego) poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w projektach umów: 1) Dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – Załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) Dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej – Załącznik Nr 6 do SIWZ, 3) Dla zadania Nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej– Załącznik Nr 7 do SIWZ,


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Nazwa zadania" 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Sposób przekazania zabezpieczenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 1.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 1.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. II. Dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu 2) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, itp., termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym szczegółowej specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 1.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projektu wykonawczego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe ujawnione na etapie realizacji inwestycji, rozbieżności w stosunku do założeń projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 4.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 4) Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 5. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. Wykonawca może za zgodą zamawiającego zmienić osobę wskazaną w § 4 na inną, spełniającą wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. III.3) Dla zadania Nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do Umowy. 2. W przypadku zaistnienia po Stronie Wykonawcy okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy - takich jak opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę surowców/urządzeń/sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, części - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 3. W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - może nastąpić zmiana umowy w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 4. Warunkiem zawarcia aneksu będzie złożenie przez Wykonawcę drogą e-mail wniosku wraz z uzasadnieniem oraz propozycją przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż o 5 dni kalendarzowych. 5. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy – takich jak konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, decyzji, konieczność zmiany ustalonej lokalizacji instalacji urządzeń - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 6. Warunkiem zawarcia aneksu będzie poinformowanie drogą e-mail przez Zamawiającego Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, adekwatnego do czasu niezbędnego na uzyskanie dodatkowych, nieprzewidzianych pozwoleń, decyzji. 7. W przypadku wprowadzenia w kraju stanu klęski żywiołowej lub innego stanu wyjątkowego, względnie innych obostrzeń i zakazów w związku z epidemią koronawirusa, które ponad wszelką wątpliwość uniemożliwią realizację zadania w terminie umownym, może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy, Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, polegającymi na: 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby, 2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, 3. Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe, 4. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, 5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, 6. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania, 7. Wykucie z murów ościeżnic drewnianych 8. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotne malowanie na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane, 9. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone, 10. Obsadzenie tablic podwójnych, 11. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12. Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, 13. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-jedna warstwa, 14. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro, 15. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm, 16. Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome, 17. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach, 18. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu - Tarket, 19. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych, 20. Izolacje przeciwwilgociowe z folii, 21. Wywóz gruzu wraz z utylizacją, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 10 do SIWZ UWAGA !!! Kolor farby do malowania wewnętrznego, farby olejnej do malowania, kolor posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych, kolor skrzydeł drzwiowych – uzgodnić i zatwierdzić u Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45421146-9, 45320000-6, 45430000-0, 45431100-8, 45431200-9, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - dla zadania nr 1: Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - 30 dni od dnia podpisania umowy

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa bieżni prostej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 12 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 13 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 14 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45212221-1, 45111240-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - 50 dni od dnia podpisania umowy

Część nr:

3

Nazwa:

Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: 1 SALA 25 1) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla 2) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP 3) Tablice rozdzielcze 19" 24 sloty na moduły keystone 4) Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6 5) Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona 6) Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 7) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 8) Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC 9) Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 2 SALA 26 10) Montaż gniazd abonenckich natynkowych Standard 40x40; 2xRJ45 11) Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe 12) Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4- parowej Kat.6 13) Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6 14) Listwy instalacyjne przykręcane 60x40 15) Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 3 ROZDZIELNIA 16) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 17) Tablice rozdzielcze światłowodowe wyposażona 18) Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 19) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przełącznik sieciowy 24x Rj45 Gigabit; 4xSFP 20) Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla 21) Moduł SFP 1gb WDM LC + patchcord SC/PC<->LC 4 SALA 28 22) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 23) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 5 SALA 23 24) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 25) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 6 SALA 44 26) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 27) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 7 SALA 27A 28) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 29) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 8 SALA 11 30) Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1x RJ45 31) Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim 32) Układanie poziomego okablowania strukturalnego Kat.6 33) Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 15 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45314300-4, 45314310-7, 45314320-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - dla zadania nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - 15 dni od dnia podpisania umowy

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

DO POBRANIA:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ 

2) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ 

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ i Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4) Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  – Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6) Projekt umowy dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ 

7) Projekt umowy dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej – Załącznik Nr 6 do SIWZ - POBIERZ 

8) Projekt umowy dla zadania Nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej– Załącznik Nr 7 do SIWZ - POBIERZ

9) Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - Załącznik Nr 8 do SIWZ - POBIERZ

10) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - Załącznik Nr 9 do SIWZ - POBIERZ

11) Obmiar dla Zadania Nr 1 - Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - Załącznik Nr 10 do SIWZ - POBIERZ

12) Projekt wykonawczy dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 11 do SIWZ - POBIERZ

13) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 12 do SIWZ

13.1 POBIERZ

13.2 - POBIERZ

13.3 - POBIERZ

13.4 - POBIERZ

13.5 - POBIERZ

14) Pozwolenie na budowę dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 13 do SIWZ

14.1 - POBIERZ 

14.2 - POBIERZ

15) Obmiar dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 14 do SIWZ - POBIERZ

16) Przedmiar robót  dla zadania Nr 3: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej - Załącznik Nr 15 do SIWZ - POBIERZ

17) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  – Załącznik Nr 16 do SIWZ - POBIERZ