Niesłyszący

Oferta pracy w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie

OFERTA PRACY:

 

Główny Technolog

 

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie

Zakres zadań:

 • Zagospodarowywanie odpadów zgodnie z opracowaną w spółce technologią oraz przepisami ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

 • Koordynowanie pracy działu głównego technologa (zarządzanie zespołem ludzi, nadzór nad pracą podległych stanowisk),

 • Prowadzenie, sterowanie i rozliczanie procesów segregacji i przetwarzania odpadów w celu osiągnięcia planowanych poziomów odzysku,

 • Zapewnienie prawidłowej jakości selekcji odpadów,

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii,

 • Kontrola i nadzór nad dokumentacją związaną z odpadami,

 • Inicjowanie programów postępu techniczno – technologicznego dla gospodarki odpadami,

 • Bieżąca kontrola i analiza przyjmowanych odpadów,

 • Poszukiwanie nowych możliwości w zakresie rozwoju firmy,

 • Prowadzenie magazynów surowców wtórnych w zakresie odpadów pochodzących
  z linii sortowniczej,

 • Kontrola odpadów (balastu) wywożonych na składowisko,

 • Prowadzenie monitoringu składowiska, wykonywanie testów zgodności odpadów, badań stabilizatu MBP oraz badanie jakości ścieków,

 • Kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji odpadów (KPO, podstawowe charakterystyki odpadów, testy zgodności, BDO),

 • Pilnowanie limitów zawartych w pozwoleniach (zakład, składowisko), reagowanie
  w przypadku ich szybkiego wykorzystania,

 • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami i korzystania ze środowiska,

 • Opracowywanie i nadzór nad dokumentacją technologiczną,

 • Ścisła współpraca z innymi działami Spółki.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki odpadami lub ochrony środowiska,

 • Znajomość przepisów prawa odpadowego i ochrony środowiska,

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką odpadami (minimum 6 miesięcy),

 • Dobra znajomość obsługi komputera (programy word, exel, power point)

 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz planowania strategicznego,

 • Umiejętność podejmowania decyzji,

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym),

 • Niezbędne narzędzia pracy,

 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie podania wraz z CV do dnia: 08.10.2020 r.
w siedzibie Spółki: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy w pokoju nr 20 lub wysłanie na adres email: k.zyla@zgokrzedow.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz mojego wizerunku (w przypadku zamieszczenia zdjęcia) dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli: "Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

…………………………………………… (Data i odpis)

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 15-864-22-51, iodo@zgokrzedow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji (3 miesiące), Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany


Spółka zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Dokumenty przesłane bez oświadczenia o wyrażeniu zgody nie będą rozpatrywane.