Niesłyszący

Sesja Nr XXVII z dnia 30 września 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/165/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020 – 2033.

165.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/166/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020 r.

166.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/167/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

167.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września  2020 r.

Uchwała Nr XXVII/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Gorysławicach.

168.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września  2020 r.

Uchwała Nr XXVII/169/2020 w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez gminę Wiślica statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

169.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września  2020 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Wiślica.

170.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 września  2020 r.

Uchwała Nr XXVII/171/2020 w sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/70/2011 z dnia 22. 06. 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

PDF171.pdf (211,12KB)