Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartośc szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 01.12.2020 r.

Numer sprawy: OR.271.9.2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2020. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica etap VI.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zakład Wodno Kanalizacyjny Piwowarczyk Andrzej, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1) Oferta Nr 1 złożona przez: EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski   cena oferty 558 862,80  zł

Oferta Wykonawcy odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

2) Oferta Nr 2 złożona przez: Zakład Wodno Kanalizacyjny Piwowarczyk Andrzej, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

– cena oferty 716 933,54  zł

Kryterium oceny

a) Cena brutto

Ocena punktowa 60 pkt

b) Okres gwarancji jakości i rękojmi

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 05.11.2020  roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.9.2020

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2020. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica etap VI.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 243 117,24 zł brutto.

W terminie do dnia 05.11.2020  roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

558 862,80

84

30 dni

Etap I do 30.04.2021  r.

Etap II do 15.09.2021 r.

2

Zakład Wodno Kanalizacyjny Piwowarczyk Andrzej, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

716 933,54

60

30 dni

Etap I do 30.04.2021  r.

Etap II do 15.09.2021 r

 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 30.10.2020 r.

Numer sprawy: OR.271.9.2020

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2020. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica etap VI.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA

1) Czy zamawiający dopuści urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego z dodatkiem złoża fluidalnego?

2) Czy zamawiający dopuści urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego?

3) Czy Zamawiający dopuści urządzenia pracujące w pełni automatycznie bez zaworów ręcznych?

4) Czy Zamawiający dopuści zbiorniki skręcane lub spawane ?

5) Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wytrzymałości konstrukcji umożliwiającej nakrycie zbiornika gruntem o miąższości 1,3 m?

6) Czy Zamawiający dopuści urządzenia zużywające energię elektryczną na poziomie 0,6 KWh/dobę

7) Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające osadnika wstępnego?

8) Czy Zamawiający planuje weryfikację deklarowanego przez producentów zużycia energii elektrycznej?

9) Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie wielozbiornikowe skręcane bądź związane ze sobą drutem nierdzewnym a które zostały przebadane zgodnie z obowiązującą normą?

10) Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które w swojej konstrukcji nie posiadają włazu rewizyjnego do każdej z wydzielonych komór ?

11) Jaka jest minimalna wymagana średnica każdego otworu rewizyjnego oczyszczani?

12) Jaka jest min. wymagana głębokość, na którą konstrukcja zbiornika umożliwia jego zakopane? Czy ten parametr może określić producent na podstawie oświadczenia czy musi być potwierdzony w raporcie z badań ?

13) Czy Zamawiający będzie wymagał aby oczyszczalnie mogły być odmulane min. co pełny rok ? Czy ten Parametr ma być potwierdzony przez notyfikowane laboratorium ? 

14) Zgodnie z obowiązującą normą, Producent oczyszczalni przydomowych ma możliwość sprzedawania oczyszczalni przydomowych o przepływie nie mniejszym niż oczyszczalnia badana jako najmniejsza z typoszeregu. Dla przykładu jeżeli w notyfikowanym laboratorium przebadano oczyszczalnie o przepływie 0,9 m3 /dobę to jest to najmniejsza oczyszczalnia z typoszeregu i nie wolno wprowadzać na rynek urządzeń o mniejszym przepływie bez przeprowadzenia badania skuteczności oczyszczania takiej oczyszczalni. Znane nam są przypadki gdy producenci nie przestrzegają tego warunku i wprowadzają w błąd Inwestorów , oferując rozwiązania, które nie zostały przebadane zgodnie z obowiązującą normą. Są to działania niedopuszczalne i niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Zaproponowanie urządzeń o mniejszym przepływie niż najmniejsza oczyszczalnia przebadana z badanego typoszeregu oczyszczalni?

15) Większość planów zagospodarowania terenu przewiduje zastosowanie pompowni ścieków surowych. Jest to urządzenie awaryjne. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zmiany projektu polegającego na zamianie układu z pompownią ścieków surowych na układ  gdzie ścieki są odprowadzane grawitacyjnie do oczyszczalni [ o podwyższonej wytrzymałości np: na naziom 1,3 m nad zbiornikiem ] a następnie podnoszone do poletka przez pompownie ścieków surowych? Taka zmiana pozwoli Inwestorowi obniżyć koszty inwestycji i jednocześnie podnieść bezawaryjność systemu oczyszczalni ścieków. 

 

ODPOWIEDZI

Ad.1) Zamawiający dopuszcza urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego z dodatkiem złoża fluidalnego.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza urządzenia pracujące w pełni automatycznie bez zaworów ręcznych.

Ad.4) Zamawiający nie dopuszcza zbiorników skręcanych lub spawanych – zbiornik oczyszczalni musi stanowić jedną wspólną spójną bryłę.

Ad.5) Zamawiający dopuszcza urządzenia o wytrzymałości konstrukcji umożliwiającej nakrycie zbiornika gruntem o miąższości 1,3 m.

Ad.6) Zużycie energii elek. dla oczyszczalni o przepustowości do 0,9m3/dobę może wynosić maks. 0,6 KWh/dobę i musi być potwierdzone w raporcie z badań.

Ad.7) Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nie posiadającego osadnika wstępnego.

Ad.8) Tak Zamawiający planuje weryfikację deklarowanego przez producentów zużycia energii elektrycznej.

Ad.9) Zamawiający nie dopuszcza oczyszczali wielozbiornikowej skręcanej bądź związanej ze sobą drutem nierdzewnym a które zostały przebadane zgodnie z obowiązującą normą.

Ad.10) Tak według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta.

Ad.11) Średnica każdego otworu rewizyjnego oczyszczalni ma umożliwić wykonanie prac serwisowych.

Ad.12) Według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta.

Ad.13) Według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta a nie według daty. Brak odmulania powoduje zarzucenie drenaży osadem i przestają działać. Częstotliwość odmulania jest uzależniona od efektywności systemu oczyszczania. Potwierdzenie tego parametru przez notyfikowane laboratorium nie jest wymagane.

Ad.14) Oferowane oczyszczalnie muszą być zgodne z wydanymi certyfikatami

Ad.15) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zmiany projektu polegającego na zamianie układu z pompownią ścieków surowych na układ  gdzie ścieki są odprowadzane grawitacyjnie do oczyszczalni a następnie podnoszone do poletka przez pompownie ścieków surowych.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

___________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 21.10.2020 roku.

Znak sprawy; OR.271.9.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 600385-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

 

Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica etap VI.
Początek formular

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.umig.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wislica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój Nr 9 I piętro - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wislica etap VI.
Numer referencyjny: OR.271.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 37 kompletnych oczyszczalni ścieków na które składa się: - 36 szt oczyszczalni na osad czynny o pojemności 2560 l, - 1 szt oczyszczalni na osad czynny o pojemności 4500 l, - dostawa i wykonanie drenażu rozsączającego ułożonego na podłożu z kruszywa płukanego o uziarnieniu 20-40 mm i warstwy wspomagającej wykonanej z piasku, 2. Oczyszczalnie skonstruowane są na bazie jednobryłowego, ożebrowanego zbiornika wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) w którym znajdują się trzy komory (bez wspawywanych lub skręcanych przegród): 1) osadnik wstępny (plus magazynowanie i zagęszczanie osadów), 2) komora osadu czynnego (KOCz), 3) osadnik wtórny. Nie dopuszcza się zbiorników składanych na uszczelkę, skręcanych, klejonych czy spawanych z dwóch lub więcej części. 3. Przedmiot zamówienia musi być znakowany znakiem CE oraz musi posiadać Deklarację Własności Użytkowych potwierdzająca zgodność wyrobu z normą PN-EN 12566-3:2016-10 wraz z dokumentami źródłowymi w postaci pełnych raportów z badań wykonanymi przez notyfikowaną jednostkę wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej w zakresie: - wytrzymałości konstrukcji (w warunkach suchych) podana jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem, - skuteczności oczyszczania, dla parametrów BZT5, ChZT i zawiesina, - wodoszczelności do wszystkich oferowanych oczyszczalni, - trwałości. Wywóz osadów nadmiernych nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zapis potwierdzający wywóz osadu (lub brak) wywozu w okresie wykonywania badań na skuteczność oczyszczania (podczas badania efektywności oczyszczania mogło występować maksymalnie jedno usuwanie osadów), musi być potwierdzone w pełnym raporcie z badań, wydanym przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i oznaczone znakiem CE. Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków znakowane znakiem CE wraz z Deklaracją Własności Użytkowych potwierdzającą zgodność wyrobu z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wraz z dokumentami źródłowymi w postaci pełnych raportów z badań wykonanymi przez notyfikowaną jednostkę wymienioną w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej w wyżej wymienionym zakresie. Wykonane oczyszczalnie ścieków mają umożliwić pobór próbek surowych i oczyszczonych ścieków. Po wykonaniu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania na własny koszt jakości ścieków surowych i oczyszczonych w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 2 w zakresie: BZT5- redukcja co najmniej o 20% oraz zawiesiny ogólnej - redukcja co najmniej o 50% i przedstawienia wyników badań Zamawiającemu. Pobór oraz dostarczenie próbek do laboratorium będzie odbywało się w obecności pracownika urzędu. szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacje projektowe - Załącznik Nr 5 do SIWZ. - Erraty do dokumentacji technicznej – Załącznik Nr 5a do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SIWZ. - Zgłoszenia wraz z potwierdzeniami zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy w tym: Etap I – 20 szt/kpl. 1)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzezie kpl– 1 szt/kpl. 2)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chotel Czerwony – 3 szt/kpl. 3)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczerbaków – 8 szt/kpl. 4)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki – 2 szt/kpl. 5)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sielec- 2 szt/kpl. 6)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skotniki Górne – 2 szt/kpl.. 7)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczytniki – 1 szt/kpl. 8)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łatanice – 1 szt/kpl. Etap II – 17 szt/kpl. 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Szczytniki – 3 szt/kpl. 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Chotel Czerwony – 2 szt/kpl. 3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Sielec – 1 szt/kpl. 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Hołudza – 2 szt/kpl. 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Gluzy – 1 szt/kpl. 6) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Kobylniki – 4 szt/kpl. 7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Łatanice – 2 szt/kpl. 8) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Skotniki Dolne – 1 szt/kpl. 9) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości - Skorocice – 1 szt/kpl. w ramach operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wislica - etap VI” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. UWAGA !!! Załączony do niniejszej SIWZ Zbiorczy przedmiar robót – Załącznik Nr 9, należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazania normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji, STWIOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywaciężr wskazania „równoważności” Wszelkie użyte nazwy handlowe, parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z założeniami dokumentacji w zakresie podstawowym i opisanej równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232421-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-09-15


II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych podzielonych na dwa etapy i polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - 37 kompletów w tym: Etap I - 20 szt/kpl do 30.04.2021 r., Etap II - 17 szt/kpl do 15.09.2021

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną/zadanie polegające na wykonaniu co najmniej 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym zamówieniu. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wymaga aby Wykononawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną/zadanie polegające na wykonaniu co najmniej 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w jednym zamówieniu – Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Deklarację Własności Użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub normą PN-EN 12566-3+A2:2013 – deklaracja musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie:dziesięć tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wislica - etap VI" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w: Projekcie umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wislica - etap VI" 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Sposób przekazania zabezpieczenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3.Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust 3. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust 5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 7. Wniosek, o którym mowa w ust 6. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 13 ust 18, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust 6. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

 

mgr Jarosław Jaworski

DO POBRANIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - POBIERZ 

2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ i oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane przez wykonawcę – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4. Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6. Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 5 do SIWZ

1)  POBIERZ

2)  POBIERZ

3)  POBIERZ

4)  POBIERZ

5)  POBIERZ

6)  POBIERZ

7)  POBIERZ

8)  POBIERZ

9)  POBIERZ

10)  POBIERZ

11)  POBIERZ

12)  POBIERZ

13)  POBIERZ

14)  POBIERZ

15)  POBIERZ

16)  POBIERZ

17)  POBIERZ

18)  POBIERZ

19)  POBIERZ

20)  POBIERZ

21)  POBIERZ

22)  POBIERZ

23)  POBIERZ

24)  POBIERZ

25)  POBIERZ

26)  POBIERZ

27)  POBIERZ

28)  POBIERZ

29) POBIERZ

30)  POBIERZ

31)  POBIERZ

32)  POBIERZ

33)  POBIERZ

34)  POBIERZ

35)  POBIERZ

36)  POBIERZ

37)  POBIERZ

7. Erraty do dokumentacji technicznej – Załącznik Nr 5a do SIWZ

1)  POBIERZ

2)  POBIERZ

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SIWZ

1)  POBIERZ

2)  POBIERZ

8. Zgłoszenia robót  - Załącznik Nr 7 do SIWZ

1)  POBIERZ

2)  POBIERZ

3)  POBIERZ

4)  POBIERZ

5)  POBIERZ

6)  POBIERZ

9. Projekt umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ - POBIERZ

10. Umowa powierzenia przetwarzania danych - Załącznik Nr 8a do SIWZ - POBIERZ

11. Zbiorczy przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ - POBIERZ

12. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 10 do SIWZ - POBIERZ