Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Znak sprawy: WSW.4.2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.4.2020 Nazwa zadania: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe, Marian Kisiel, Górno 88, 26-008 Górno

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1) Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel, Górno 88, 26-008 Górno   cena oferty 528 777,00

 

Kryterium oceny

a) Cena brutto

Ocena punktowa 60 pkt

b) Okres gwarancji jakości i rękojmi

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

2) Oferta Nr 2 złożona przez: P.P.H.U. „A.R. Chmielewski” S.J. Kleczanów 155, 27-641 Obrazów – cena oferty 514 140,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

3) Oferta Nr 3 złożona przez: PILAR-TECH Sp.  J.T. KRZYSZTOFEK K. LORENC, Powstańców 4, 31-422 Kraków    cena oferty 554 730,00

 

Kryterium oceny

a) Cena brutto

Ocena punktowa 57,19 pkt

b) Okres gwarancji jakości i rękojmi

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 97,19 pkt

 

4) Oferta Nr 4 złożona przez: ROLMA Sp. z o.o.  Bogucice Pierwsze , ul. Parcela 19B, 28-400 Pińczów – cena oferty 522 750,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 2 oferta.

4. Działając na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

__________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 11.12.2020 roku.

Oznaczenie sprawy: WSW.4.2020

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.4.2020 Nazwa zadania: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) prowadzący postępowanie Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica na rzecz Zamawiającego - Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 536 649,00 zł

W terminie do dnia 11.12.2020 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty :

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy) udzielona na poszczególny przedmiot zamówienia

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel

 Górno 88,

26-008 Górno

528 777,00

Ciągnik rolniczy

24

30

30.12.2020 r.

Przyczepa

24

Wysięgnik

24

Głowica kosząca

24

2

P.P.H.U. „A.R. Chmielewski” S.J.

Kleczanów 155

27-641 Obrazów

514 140,00

Ciągnik rolniczy

42

30

30.12.2020 r.

Przyczepa

24

Wysięgnik

24

Głowica kosząca

24

3

PILAR-TECH Sp.

J.T. KRZYSZTOFEK K. LORENC, Powstańców 4,

 31-422 Kraków

554 730,00

Ciągnik rolniczy

24

30

30.12.2020 r

Przyczepa

24

Wysięgnik

24

Głowica kosząca

24

4

ROLMA Sp. z o.o.

Bogucice Pierwsze , ul. Parcela 19B, 28-400 Pińczów

522 750,00

Ciągnik rolniczy

42

30

30.12.2020 r.

Przyczepa

24

Wysięgnik

24

Głowica kosząca

24

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 09.12.2020 r.

Numer sprawy: OR.WSW.4.2020

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.4.2020 Nazwa zadania: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE

Czy dopuszczacie Państwo zmiany w umowie:
§6 pkt 5
Czas dojazd serwisu 24 godziny.
Takie obostrzenie może być nie wykonalne w sytuacji zgłoszenia w piątek -  interwencja w poniedziałek i 24 godziny przekroczone.
Czy dopuszczacie interwencję lecz nie dojazd serwisu w ciągu 24 godzin?
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza interwencji lecz dojazd serwisu w ciągu 24 godzin.

Dojazd serwisu odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

PYTANIE

§6 pkt 6
Wykonanie naprawy w ciągu 14 dni.

Naprawa w dużej mierze uzależniona jest od dostępności części u producenta (niezależnie od wykonawcy)

Czy dopuszczacie w tym punkcie informację, że ma zastosowanie gdy producent posiada części zamienne?

ODPOWIEDŹ

Nie dopuszczamy informacji, że wykonanie naprawy w ciągu 14 dni jest uzależniona od dostępności części u producenta.  


PYTANIE

§7 pkt 3

 Naliczanie kary w wysokości 0,2 % w przypadku nie naprawienie w ciągu 14 dni usterki. Czy dopuszczacie Państwo wykluczenia:

- nie obowiązuje w sytuacji gdy producent nie dostarczył części koniecznych do naprawy,
- nie obowiązuje gdy usterka nie wyklucza maszyny z eksploatacji ( np uszkodzony wskaźnik poziomu paliwa- jest to niedogodność , lecz maszyną można nadal pracować) 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wykluczeń przedstawionych przez Wykonawcę w zadanym powyżej pytaniu. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej w przypadku podstawienia ciągnika rolniczego, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej zastępczej o podobnych parametrach (zapis projektu umowy § 7 ust 4).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert Zamawiający informuje, że  nie ulega zmianie termin składania ofert.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

_________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 03.12.2020 roku.

Znak sprawy; WSW.4.2020


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.
Ogłoszenie nr 760841-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiający - Wiślicka Spółka Wodna, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, NIP: 655-197-25-41, REGON:361320831 udzieliła pełnomocnictwa do przygotowania i prowadzenia postępowania Gminie Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - prowadzącemu postępowanie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
OSOBA PRAWNA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - sekretariat pokój Nr 9, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą
Numer referencyjny: WSW.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Zakup ciągnika rolniczego o mocy homologowanej od 132KM do 162KM, przyczepy o ładowności od 14,4t do 17,6t, kosiarki wysięgnikowej (wysięg od 5,60 m do 6,90 m) wraz z głowicą koszącą o szerokości roboczej od 1,1 m do 1,3 m dla Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o parametrach technicznych określonych poniżej: 1.1 PARAMETRY DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO: 1) Ciągnik rolniczy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym; 2) Fabrycznie nowy z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r. 3) Silnik wysokoprężny liczba cylindrów min 4, 4) Moc homologowana min 132KM, max162KM, 5) Podwozie kołowe, opony przód min 480/65R24, tył min 600/65R38 6) Amortyzowana przednia oś, 7) Napęd na obie osie 4X4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie; 8) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; 9) WOM min 540/1000 10) Tylni TUZ z hakami CBM kat. III, udźwig min 6000 kg 11) Zaczep górny automatyczny, zaczep dolny kulowy – zaczep współpracujący uchwytem dyszla oferowanej przyczepy, 12) Wejścia hydrauliczne min 2 pary wolne, 13) Wyjścia pneumatyczne do przyczepy (ilość wyjść pneumatycznych musi być dostosowana do zapotrzebowania oferowanej przyczepy) 14) Przedni TUZ z obciążeniem min 500 kg z dodatkowymi min 2 wyjściami hydraulicznymi niekolidujący z ewentualnym założeniem przedniego WOM. 15) Błotniki przednie i tylne; 16) Dwoje drzwi, 17) Przednia i tylna szyba z wycieraczkami i spryskiwaczem, 18) Oświetlenie drogowe i robocze; 19) Lusterka boczne 20) Kabina operatora klimatyzowana, ogrzewana, wyposażona w fotel operatora pneumatyczny z pasami bezpieczeństwa; 21) Rozstaw osi minimum 2600 mm; 22) Masa własna ciągnika minimum 4900 kg bez dodatkowego obciążenia i wyposażenia; 23) Masa ciągnika z dodatkowym obciążeniem i wyposażeniem minimum 5500 kg; 24) Prędkość robocza ciągnika podczas pracy z głowicą koszącą musi być dostosowana do zalecanej prędkości koszenia zaoferowanej głowicy koszącej. 25) Ciągnik wyposażony w skrzynkę narzędziową wraz z podstawowymi narzędziami, gaśnice, smarownice, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskowa o barwie pomarańczowej, klucz do kół, 2 komplety kluczyków, radio; 26) Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom prawa (dopuszczenie do ruchu). 27) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 28) Szkolenie operatora z obsługi ciągnika u Zamawiającego w miejscu dostawy. 1.2 PARAMETRY DLA PRZYCZEPY: 1) Przyczepa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym; 2) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r. 3) Ładowności od 14,4t do 17,6t, 4) Współpraca z zaoferowanym ciągnikiem rolniczym w zakresie jego mocy, 5) Rama podwozia z zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości, 6) Zawieszenia typu "BOGIE" z resorami parabolicznymi (tandem) 7) Prędkość konstrukcji do 40 km/h 8) System wywrotu jednostronny do tyłu 9) Siłownik wywrotu teleskopowy 10) Przyczepa ze skrzynią ładunkową typu Half-Pipe 11) Skrzynią ładunkową z hydraulicznie otwieraną klapą tylną 12) Skrzynia ładunkowa oraz klapa tylna wykonana w całości z blachy o zwiększonej wytrzymałości i wysokich parametrach ścieralności typu Hardox o grubości min 6 mm, 13) Ściana tylna wahliwa z uszczelką, podnoszona hydraulicznie z mechaniczną blokadą 14) Dyszel uniwersalny sztywny amortyzowany z regulacją wysokości do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, 15) Ucho dyszla kulowe współpracujące z zaczepem kulowym oferowanego ciągnika, 16) Podpora dyszla teleskopowa, 17) Hamulce bębnowe, instalacja hamulcowa pneumatyczna, hamulec ręczny 18) Instalacja oświetleniowa LED z oświetleniem obrysowym, 19) Tylne lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem 20) Oświetlenie współdziałająca z zaoferowanym ciągnikiem rolniczym 21) Ogumienie przystosowane do trudnych warunków terenowych nie mniejsze niż 550/60R22,5, 22) Błotniki 23) Dwa kliny do kół 1.3 PARAMETRY DLA KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ WRAZ Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ: 1.3.1 WYSIĘGNIK 1) zasięg od 5,60 m do 6,90 m, 2) mocowanie tylny TUZ ciągnika 3) napęd hydrauliczny własny 4) sterowanie elektryczne (JOYSTICK) 5) kąt obrotu głowicy min 200 stopni, 6) położenie narzędzia względem ciągnika prawa, 7) wałek odbioru mocy do połączenia ciągnika rolniczego z wysięgnikiem 8) wysięgnik dostosowany do zaoferowanego ciągnika 9) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r. 1.3.2 GŁOWICA KOSZĄCA: 1) Napęd hydrauliczny, 2) Szerokość robocza od 1,1 m do 1,3 m 3) Noże bijakowe (młotkowe) dostosowane do ciecia między innymi traw, łodyg, pędów, gałęzi maksymalna grubość cięcia gałęzi do 100 mm 4) Sposób mocowania belka 5) Głowica kosząca współdziałająca z zaoferowanym wysięgnikiem 6) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r. 1.4 WYMAGANIA DODATKOWE: 1) Przyczepa, kosiarka wysięgnikowa wraz z głowicą koszącą muszą współpracować z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążników zabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy np. koszeniu wymaganej dla głowicy koszącej lub przyczepy prędkość roboczej). Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (ciągnik, przyczepa, kosiarka wysięgnikowa wraz z głowicą koszącą) muszą być kompletne i gotowe do pracy bezpośrednio po dostarczeniu. 2) Możliwość montażu systemu monitorowania ciągnika GPS bez utraty gwarancji 3) Możliwość oklejenia ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej logotypem bez utraty gwarancji. 4) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim w wersji papierowej: - instrukcja obsługi, - książka gwarancyjna/serwisowa - certyfikatu zgodności i jakości CE/deklaracji zgodności, - Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego, - katalogi części zamiennych, 5) Ciągnik, przyczepa, wysięgnik, głowica kosząca muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe. 6) Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 7) Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego. 8) Demontaż, montaż i transport ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wykonywać będzie Wykonawca na koszt własny. 9) W przypadku 3-krotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki w ciągniku, przyczepie, wysięgniku, głowicy koszącej (jej części) lub zaistnienie wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce. Gwarancja na wymienione części biegnie na nowo od daty wymiany. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się tą, której Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. 10) Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem, naprawa gwarancyjna: Wiślicka Spółka Wodna, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiślica.
II.5) Główny kod CPV: 16700000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34223300-9

16310000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.12.2020
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Specyfikacje techniczne zawierająca dane techniczne oferowanego: ciągnika rolniczego, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej wymagane przez Zamawiającego sporządzone i podpisana przez Wykonawcę - opracowane na podstawie punktu III. 1 ppkt 1.1 do 1.4

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 000,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy zł.) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium - Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Umowa będzie podpisana przez: Wiślicką Spółkę Wodną z siedzibą przy ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, NIP 655-197-25-41, REGON 361320831

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie wymagane

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności: • w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, • w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku VAT, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, • w przypadku gdy istnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, • w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy. 2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie dotyczącej: a. zmiany nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej, osób reprezentujących Wykonawcę, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b. ogłoszenia upadłości, c) ogłoszenia likwidacji, d) zawieszenia działalności,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2a do SIWZ i Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2b do SIWZ- POBIERZ

4) Projekt umowy -Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6)Umowa określająca warunki i zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ