Niesłyszący

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2021 r.”
 

  1. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Wiślicy uchwały w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2021 r.”

 

  1. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 09.12.2020 r. do dnia 24.12.2020 r., bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

  1.  

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej w zakładce konsultacje społeczne.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr Jarosław Jaworski

Preliminarz wydatków


„PROJEKT”

Uchwała Nr ……/…../2019

Rady Miejskiej w Wiślicy

z dnia …. grudnia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 1   ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz art.   6 ust.   2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:  

§   1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§   2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

 

§   3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy

Nr …. /XXX/2020

z dnia …..12.2020

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z poen.zm) oraz art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz art.   6 ust.   2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm) programy, o których mowa, uchwala Rada Miejska. Termin ważności programów dotychczas obowiązujących w tym zakresie upływa z dniem 31.12.2020 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok jest kontynuacją przedsięwzięć w obszarze profilaktyki zainicjowanych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, systematycznie i konsekwentnie realizowanych w latach poprzednich. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Miasta i Gminy Wiślica, co pozwoli na zajęcie się problematyką alkoholizmu i narkomanii w sposób zorganizowany i kompleksowy.

Zadania przedstawione w programie będą realizowane przez Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, policję oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok nie rozwiąże wszystkich problemów dotyczących uzależnień, jednakże przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu, narkotyków itp., działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczenia dostępności do używek, zapobiegania negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków oraz ich usuwania.