Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 24.12.2020 r.

Znak sprawy: OR.271.10.2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.10.2020 Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wiślica

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

1) Oferta Nr 1 złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój     cena oferty 288 000,00 zł

 

Kryterium oceny

a) Cena brutto

Ocena punktowa 60 pkt

b) Termin płatności

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 100 pkt

 

2) Oferta Nr 2 złożona przez: Conteko Sp. z o. o. ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów – cena oferty 360 000,00 zł

 

Kryterium oceny

a) Cena brutto

Ocena punktowa 48 pkt

b) Termin płatności

Ocena punktowa 40 pkt

Łączna punktacja 88 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

4. Działając na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


Wiślica, dnia 21.12.2020  roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.10.2020

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.10.2020. Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wiślica

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 375 000,00 brutto.

W terminie do dnia 21.12.2020  roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój  

288 000,00

nie dotyczy

30 dni

od 01.01.2021 do 31.12.2020

2

Conteko Sp. z o. o.             ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

360 000,00

nie dotyczy

30 dni

od 01.01.2021 do 31.12.2020

 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 11.12.2020 roku.

Znak sprawy; OR.271.10.2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.10.2020. Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wiślica

Ogłoszenie nr 765707-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wislica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - sekretariat pokój Nr 9, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wiślica
Numer referencyjny: OR.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica, świetlic wiejskich, Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, budynków OSP, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz innych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wiślica Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym: a) zmieszane odpady komunalne, b) papieru i tektury, c) szkła, d) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, e) odpadów ulegających biodegradacji, f) odpadów wielkogabarytowych, g) zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego h) zużytych opon, i) odpady budowlane i rozbiórkowe, j) tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), k) przeterminowanych leków. 2) Odpady gromadzone będą w pojemnikach lub workach. 2.1) Pojemniki zapewni Właściciel nieruchomości - Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 1201. b) 240 l. c) 11001. d) KP7. 2.2) Worki do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. - Charakterystyka worków do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, HDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej wytrzymałość tj. co najmniej 60 mikronów z opisem określającym rodzaj gromadzonego odpadu. - pojemność - 120 dm3, - kolor – niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i papier, - kolor – żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - kolor – zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, - kolor – brązowy z przeznaczeniem na odpady bio. 2.3) Szacowana roczna ilość worków: - kolor niebieski – 18100 szt. - kolor żółty – 18100 szt. - kolor zielony – 18100 szt. - kolor brązowy – 350 szt. 3. Wykonawca, po podpisaniu umowy a przed pierwszym odbiorem odpadów winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości w przypadku: - odpadów segregowanych 3 worki po 1 worku z każdego koloru tj. żółty, niebieski, zielony; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie rodzaje worków do nieruchomości na podstawie list dostarczonych przez Zamawiającego w zależności od rodzaju oddawanych odpadów, oraz dostarczy do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica rezerwowe worki po 50 szt. każdego koloru tj. żółty, niebieski, zielony. Wykaz nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy do 31.12.2020 r., pierwszy zestaw worków zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości przez wykonawcę w terminie od 02.01.2021 r. do 05.01.2021 r. 3.1 Wykonawca odbierając odpady segregowane, zobowiązany jest co miesiąc dostarczyć po jednym worku każdego koloru. 3.2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego wyposaży nieodpłatnie wskazane miejsce w pojemniki o pojemności od 1000 l do 1500 l (dzwony), przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnych oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki- 3 szt. pojemników. 4. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i liczba mieszkańców gminy Wiślica: 4.1 W skład Gminy Wiślica wchodzą następujące miejscowości: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy , Gorysławice , Górki , Hołudza , Jurków , Kobylniki , Koniecmosty, Kuchary , Łatanice, Ostrów , Sielec , Skorocice , Skotniki Dolne , Skotniki Górne , Szczerbaków , Szczytniki , Wawrowice , Wiślica. a) Powierzchnia Gminy wynosi 10058 ha. b) Liczba mieszkańców: - Liczba mieszkańców Gminy Wiślica zameldowanych na pobyt stały i czasowy, według stanu na dzień 17.11.2020 r. wynosi mieszkańców 5481. - Liczba mieszkańców na dzień 17.11.2020 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Wiślica zamieszkuje 4248 mieszkańców. c) Liczba gospodarstw domowych na dzień 17.11.2020 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Wiślica wynosi w zabudowie: - jednorodzinnej 1488 gospodarstw, - wielorodzinnej 9 gospodarstw. d) Orientacyjna długość dróg na terenie gminy przy których znajdują się nieruchomości zamieszkałe z których będą odbierane odpady komunalne wynosi około 130 km. 5. ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. a) Zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w systemie pojemnikowym. Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewni właściciel nieruchomości i wystawi je przed posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych. Liczbę gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych podano w dziale I, pkt 4, ppkt c SIWZ. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych: - od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godz 700-1630 - od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc od poniedziałku do piątku w godz 700-1630. b) selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie się odbywa w systemie workowo-pojemnikowym.Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale I, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - co najmniej raz na miesiąc od poniedziałku do piątku w godz 700-1630. c) odpady „ biodegradowalne” Zbiórka odpadów biodegradowalnych będzie odbywać się w systemie workowym -pojemnikowym. Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale I, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę zebranych odpadów biodegradowalnych: - od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godz 700-1630 - od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc od poniedziałku do piątku w godz 700-1630. d) odpady budowlane Odpady budowlane oraz rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.Odpady budowlane wykonawca odbierać będzie z gminnego punktu zbiórki odpadów budowlanych mieszczącego się na Oczyszczalni Ścieków w Jurkowie 28-160 Wiślica na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Wykonawca podstawi pojemnik KP-7 na zgłoszenie zamawiającego. Odpady budowlane powstałe w wynkiu budowy wymagającej zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. e) odpady niebezpieczne typu leki, baterie Będą odbierane w dotychczasowo funkcjonujących punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy) Pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, dostarczy Wykonawca w ilości co najmniej 10 sztuk. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i do doręczenia w jednym egzemplarzu do właścicieli nieruchomości wraz z dostarczeniem pierwszego zestawu worków. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór powstających w gospodarstwach domowych odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz z pozostałe odpady wysegregowane pochodzące z gospodarstw domowych. Odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli nieruchomości będzie się odbywał w formie „wystawki”. Odbiór odpadów będzie się odbywał 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym. 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników w przypadku wysypania odpadów komunalnych podczas załadunku, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 9. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy do 31.12. 2020 r. 10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do ważenia pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki i po zakończeniu w obecności pracownika Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na wadze wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: - terminowego i właściwego prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, odzwierciedleniem której będą sprawozdania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). Sprawozdanie Wykonawca przekazuje w ustawowym terminie. - w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa wyżej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do okazania na żądanie dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągniecie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) , - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 122), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać poufności w zakresie informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pozyskane dane, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do celów innych niż realizacja przedmiotu zamówienia. - uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica, - uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Wiślica z 30 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - uchwała nr XXV/356/2016 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, - uchwała nr XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, oraz innymi aktami prawnymi i wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia, w tym aktami zmieniającymi w/w przepisy prawne. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie. W przypadku wystąpienia postoju lub awarii instalacji regionalnej Wykonawca przekazuje odpady komunalne do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu 5 zgodnie z obowiązującą Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Odpady mają być bezpośrednio w tym samym dniu przekazane do RIPOK w Rzędowie. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania ze sobą poszczególnych rodzajów odpadów. 13. Wykonawca ma obowiązek dokonania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków terenowych i pogodowych itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z topografią i specyfiką terenu Gminy Wiślica. 14. Wykonawca powinien zapewnić odbiór z punktów trudno dostępnych poprzez zorganizowanie odpowiednich środków transportu które taki odbiór umożliwią. 15. W dniu odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy nie mogą być zbierane odpady pochodzące od firm, przedsiębiorców i innych podmiotów nie objętych systemem zbiórki odpadów. 16. Wykonawca ma obowiązek odebrania pojemników a w przypadku zwiększonej ilości odpadów danego rodzaju również worków z tymi odpadami wystawionymi przed posesją. 17. Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem,) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na e-mail Zamawiającego lub telefonicznie. 18. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady również z nowo powstałych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica. 19.Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z realizacją zamawianej usługi, obejmującą: a) prowadzenie ewidencji odpadów w zakresie wymaganym dla podmiotu (przedsiębiorcy) prowadzącego transport odpadów, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, b) prowadzenie sprawozdań podmiotu (przedsiębiorcy) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach i według obowiązującego wzoru takich sprawozdań, c) inne obowiązki sprawozdawcze wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania odpadów do RIPOK, lub w przypadku jej awarii wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, zgodnie z obowiązującymi wzorami w przepisach wykonawczych w sprawie wzorów. e) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania informacji dotyczącej adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których powstały odpady komunalne, a których adresy nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. f) na żądanie Zamawiającego niezwłoczne - jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania - przekazywanie danych dotyczących realizacji umowy oraz okazanie i przekazanie uwierzytelnionych kopii wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; g) Informacje, o których mowa powyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej. 20. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy Wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 21. Wykonawca zapewni stały monitoring za pomocą kamer tj. nagrywanie transportu odpadów od wjazdu na teren gminy do momentu wyjazdu z RIPOK w Rzędowie po zwarzeniu odpadów. Wykonawca udostępni nagrania w chmurze poprzez link do pobrania na e-mila. Nagrania będą aktualizowane po każdorazowym przejeździe w danym dniu. 22. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Wiślica na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w roku 2019 wynosiła: 23.1) Rodzaj oraz ilość odpadów w 2019 r.(w tonach): a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 535,3400 b) Zmieszane odpady opakowaniowe – 72,1200 c) Szkło – 62,9000 d) Zużyte opony – 18,4200 e) Odpady wielkogabarytowe – 108,0200 Uwaga!!! Ilość wytworzonych i odebranych z terenu gminy Wiślica odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 25. Wymagania dla bazy magazynowo-transportowej: Wykonawca powinien posiadać wyposażenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), 25.1 Wykonawca jest obowiązany do realizacji zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90513100-7

90500000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł, słownie:cztery tysiące zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium - Odbiór i transport odpadów komunalnych, Numer sprawy: OR.271.10.2020. " 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w: Projekcie umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób reprezentujących, c) zmianie danych kontaktowych osób reprezentujących, d) ogłoszeniu upadłości, e) ogłoszeniu likwidacji, f) zawieszeniu działalności, g) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, niezależnie od innych postanowień umowy, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących przypadkach: a)zmiany lub wejścia w życie uchwał, decyzji lub innych aktów wydanych przez organy administracji publicznej b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT odpowiednio dla zakresu wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT, c) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 2a do SIWZ i Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2b do SIWZ- POBIERZ 

4) Projekt umowy -Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

5) Umowa określająca warunki i zasady przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ