Niesłyszący

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                                       Wiślica, dnia 18.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWCA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

e-mail:

tel. ( 0-41) 3690 900

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 pkt 4 w/w ustawy, który mówi, że jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi”, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

kod CPV: 66131100-8 nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej                   i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Urzędu Miasta i Gminy Wiślicaoraz  jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica, tj.: Miejska Biblioteka Publiczna w Wiślicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy,Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy  zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
 • posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 • posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 • nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
 1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;
 • przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • inne działania proponowane przez Wykonawcę.
 1. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej;
 • wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych;
 • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
 • dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 • infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego posiadanego przez Zamawiającego;
 • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną.
 1. Oferta musi zawierać szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach obsługi PPK z podaniem wysokości wynagrodzenia.
 2. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

 

Termin na złożenie oferty: 29.12.2020r.

Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8                          

28-160 Wiślica

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Edyta Sułek,
 2. Małgorzata Cepil.
 • Dodatkowe informacje:
 1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą dla Gminy Wiślica ofertę pod względem finansowym.
 2. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

      o   zamówieniach publicznych.

 1. Niniejsza oferta oparta jest o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
 3. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
 4. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski