Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Wiślica, dnia 01.02.2021 r.

Numer sprawy: OR.271.12.2020

INFORMACJA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2020. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

 

Zgodnie z treścią opublikowanej  interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 08.01.2021 roku  zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/moment-wszczecia-postepowania-a-mozliwosc-prowadzenia-postepowania zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 05.01.2021 roku pod numerem 2021/S 002-002450 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica” Numer sprawy: OR.271.12.2020.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


Polska-Wiślica: Lampy i oprawy oświetleniowe

2021/S 002-002450

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiślica
Adres pocztowy: Okopowa 8
Miejscowość: Wiślica
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Gaweł
E-mail:
Tel.: +48 413690903
Faks: +48 413690901
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy: www.wislica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wislica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wiślica

 

Numer referencyjny: OR.271.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymianę 1045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

Montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych) (OZE),

Instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

Wymianę i montaż wysięgników na słupach,

Wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO)

Wymianę zacisków prądowych,

Wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

Wymianę 56 szt. punktów zapalania

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Wiślica

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymianę 1045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

Montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych)(OZE),

Instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

Wymianę i montaż wysięgników na słupach,

Wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO)

Wymianę zacisków prądowych,

Wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

Wymianę 56 szt. punktów zapalania

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, osi 3 „Efektywna I zielona energia”

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia, obejmująca min. 400 punktów oświetleniowych (wymagane min. 400 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np.; osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli Wykonawca osiągnął go w ramach sumowania ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.; różnych gminach).

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2021
Czas lokalny: 08:10
Miejsce:

 

Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój nr 13, I piętro.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Uwaga: postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy: zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik Nr 2a do SIWZ - POBIERZ

4) Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

5) Projekt umowy wraz z umową powierzenia przetwarzania danych – Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

6) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4a do SIWZ - POBIERZ

7) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 4b do SIWZ - POBIERZ

8) Projekt wykonawczy – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica - Załącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ

9) Dokumentacja Projektowa pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 6 do SIWZ - POBIERZ 

10) Warunkami technicznymi modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna - Rejon Energetyczny Busko – Załącznik Nr 7do SIWZ - POBIERZ

11) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych „Przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 8 do SIWZ - POBIERZ

12) Decyzja Nr 43A/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach – Załącznik Nr 9 do SIWZ - POBIERZ

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót materiałów i dostaw - Załącznik Nr 10 do SIWZ - POBIERZ

14) Przedmiar - Załącznik Nr 11 do SIWZ - POBIERZ