Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2021

1. Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

PDF1_ZARZADZENIE_POWOLANIE_KOMISJI_REGULAMIN_OSW.pdf (594,36KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (286,93KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (26,53KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadania "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej.

PDFZarządzenie Nr 4.pdf (81,81KB)

 

5. Zarządzenie w sprawie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach zadań       "Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jurków" oraz "Termomodernizacja budynku OSP Łatanice".

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (60,00KB)

 

5A. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw organizacji transportu do punktu szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie Nr 5A.pdf (85,92KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie zatrudnionych w placówkach oświatowych przez Gminę Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (66,38KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Miasta i Gminy Wiślica prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (95,90KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (92,29KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (2,05MB)

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 10.pdf (242,05KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (78,88KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (339,78KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (348,95KB) 

 

14. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2021 roku. 

PDFZarządzenie Nr 14 (2).pdf (222,36KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Wiślica w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 15 (2).pdf (2,05MB)

 

16. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (68,34KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (186,44KB)

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 18 (2).pdf (142,94KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (179,82KB)

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (583,49KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru robót budowlanych w ramach projektu " Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wiślica" zgodnie z umową w ramach projektu grantowego Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskiego Ponidzia"

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (65,93KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (255,76KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (428,30KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021. 

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (57,24KB) 

 

25. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021.

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (44,29KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 26.pdf (286,73KB)

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (362,77KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2020 rok PDFZarządzenie Nr 28 (3).pdf (4,99MB)

 

29. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (240,95KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (255,86KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (243,09KB)

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 . 

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (306,43KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarzadzenie Nr 33.pdf (457,43KB)

 

34. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

PDFZarządzenie Nr 34 (2).pdf (69,40KB)

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (259,13KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 36.pdf (255,02KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 37 (2).pdf (42,53KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania obejmującego wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (58,62KB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (319,33KB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (69,35KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok. 

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (74,85KB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (144,12KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (149,66KB)

 

45. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2020 rok.

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (90,97KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (269,25KB)

 

48. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (109,32KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (112,25KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zmiany członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (39,54KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy. 

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (226,46KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 rok.

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (295,81KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy za rok 2020.

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (556,03KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (53,54KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Wiślica za 2020 rok. 

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (1,57MB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (327,01KB)

 

57.  Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta i Gminy Wiślica prowadzenia spraw Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (37,20KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy .

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (479,82KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (560,42KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (296,68KB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych

 PDFZarządzenie Nr 61 (2).pdf (327,48KB)  

 

62. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych.

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (42,11KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (58,50KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy .

PDFZarządzenie Nr 64.pdf (276,37KB)

 

65.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (311,74KB)

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (288,43KB)

 

68.  Zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (44,89KB)

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (452,18KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (532,06KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (55,51KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego w części gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (50,94KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (170,51KB)

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 74.pdf (247,88KB)

 

75. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie N 75.pdf (121,03KB)

 

77. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 77.pdf (58,47KB)

 

78. Zarządzenie  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 78.pdf (69,78KB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (121,88KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 80.pdf (34,75KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy.

PDFZarządzenie Nr 81.pdf (4,80MB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 82.pdf (237,79KB) 

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 83.pdf (463,41KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiC Wiślica oraz jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 84.pdf (375,13KB)

 

84/1/. Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy. 

PDFZarządzenie Nr 84.1.pdf (61,70KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 85.pdf (81,57KB)

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 86.pdf (30,70KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 87.pdf (509,59KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 88.pdf (350,57KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 89.pdf (424,28KB)

 

90. Zarządzenie w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe.

PDFZarządzenie Nr 90.pdf (74,37KB) 

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 91.pdf (454,43KB) 

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie  miasta i  gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 92.pdf (670,17KB) 

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 93.pdf (849,82KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf (500,46KB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 95.pdf (54,93KB)

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 96.pdf (170,16KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica na 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 97.pdf (178,10KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 99.pdf (529,88KB) 

 

100. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków przez Gminę Wiślica na zestawy komputerowe z Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

PDFZarządzenie Nr 100.pdf (200,18KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wislica.

PDFZarządzenie Nr 102.pdf (148,13KB)

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 103.pdf (813,59KB)

 

104. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla nowo zakupionego samochodu marki FORD TRANSIT MOD.2019 EURO o numerze rejestracyjnym TBU 15107. 

PDFZarządzenie Nr 104.pdf (44,39KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 105.pdf (964,65KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 106.pdf (649,68KB)

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 107.pdf (122,05KB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 108.pdf (220,91KB)

 

109. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2022-2033.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf (1,21MB)

 

110. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Wislica na 2022 r. 

PDFZarządzenie Nr 110.pdf (3,91MB)

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 111.pdf (621,66KB)

 

112. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 112.pdf (498,67KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 113.pdf (625,98KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 114.pdf (379,82KB)

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 115.pdf (115,47KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 116.pdf (382,94KB)

 

117. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Wiślica w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 117.pdf (75,57KB)

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 118.pdf (564,74KB)

 

119. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 119.pdf (46,18KB)

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 122.pdf (341,15KB)

 

124.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy.

PDFZarządzenie Nr 124.pdf (274,33KB)

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 125.pdf (311,98KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

PDFZarządzenie Nr 126.pdf (34,80KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r. 

PDFZarządzenie Nr 127.pdf (483,92KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji / spisu z natury / w Kasie UMiG Wiślica wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

PDFZarządzenie Nr 128.pdf (30,27KB) 

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 129.pdf (273,73KB)

 

130. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 130.pdf (398,86KB)