Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Wiślica, dnia 21.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 03.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

_________________________________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - POBIERZ


Wiślica, dnia,09.08.2021 r.

 

Numer sprawy OR.271.1.2021

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2021. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY BOGUSŁAW BARAN, SŁUPIA 280, 28-350 SŁUPIA

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Nr oferty

Wykonawca

Wartość oferty brutto zł

KRYTERIUM 1

CENA (brutto)  waga 60 %

przyznana punktacja

KRYTERIUM NR 2

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

WAGA 40% w tym:

Łączna punktacja

przyznana punktacja w kryterium jakościowym - termin realizacji

przyznana punktacja w kryterium jakościowym - Okres gwarancji jakości i rękojmi

1

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.  ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

1819 170,00

 

52,33

20

20

92,33

2

Usługowy Zakład

Elektroinstalacyjny Bogusław Baran, Słupia 280, 28-350 Słupia

1586 515,50

60

20

20

100

3

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Józef Wieloch, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 24

2158 000,00

-

-

-

Oferta nieoceniana

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz Adres wykonawcy 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3

2016 216,00

 

-

-

-

Oferta nieoceniana

5

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego  Grażyna Noszczyk

Leszcze 45a  28 – 400 Pińczów

2319 214,20

-

-

-

Oferta nieoceniana

6

Remigiusz Starobrat – wspólnik spółki cywilnej w imieniu i na rzecz : Odeon s.c. R. Starobrat , D.Imiela, ul. Łowicka 26 A , 44-105 Gliwice

1857 000,00

-

-

-

Oferta nieoceniana

7

LUG Services Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

1599 771,10

59,03

20

20

99,03

8

DP System Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Bema 61, 91 -492 Łódź

1875 423,16

50,76

20

20

90,76

9

SPIE Elbud Gdańsk S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

2141 594,83

 

-

-

-

Oferta nieoceniana

 

2. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

         mgr Jarosław Jaworski


Wiślica, dnia 19.03.2021

Numer sprawy: OR.271.1.2021

 

Zamawiający:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Informacja z otwarcia

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2021. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer ofert

Wykonawca

Cena/koszt

Termin realizacji

Okres gwarancji jakości i rękojmi:

1

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.  ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

1 819 170,00

 

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

2

USŁUGOWY ZAKŁAD

ELEKTROINSTALACYJNY BOGUSŁAW BARAN, SŁUPIA 280, 28-350 SŁUPIA

1 586 515,50

 

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

3

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Józef Wieloch, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 24

2 158 000,00

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz Adres wykonawcy 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3

2 016 216,00

 

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

5

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego  Grażyna Noszczyk

Leszcze 45a  28 – 400 Pińczów

2 319 214,20

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

6

Remigiusz Starobrat – wspólnik spółki cywilnej w imieniu i na rzecz : Odeon s.c. R. Starobrat , D.Imiela, ul. Łowicka 26 A , 44-105 Gliwice

1 857 000,00

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

7

LUG Services Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

1 599 771,10

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

8

DP System Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Bema 61, 91 -492 Łódź

1 875 423,16

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

9

SPIE Elbud Gdańsk S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

2 141 594,83

 

4 miesiące od dnia podpisania umowy

120 miesięcy

        Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 19.03.2021

Numer sprawy: OR.271.1.2021

 

Zamawiający:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2021. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 596 161,00 zł (brutto).

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                     mgr Jarosław Jaworski

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 10.03.2021 r.

Numer sprawy: OR.271.1.2021

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2021. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje ich treść  wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIA

1. Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości kontraktu.

2.Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie.

3. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej?

4. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę inteligentnego systemu sterowania oświetleniem?

5. Zamawiający w wymaganiach dla opraw wskazał konieczność posiadania certyfikatu ENEC i ENEC+. W zamówieniu pojawiają się również projektory LED do oświetlenia obiektów sakralnych. Prosimy o doprecyzowanie ze wymóg posiadania Certyfikatu ENEC                 i ENEC +dotyczy wyłącznie opraw ulicznych.

6. Uprzejmie proszę o informację, czy moc 45W i 77W dotyczy całej oprawy czy jest to moc źródeł światła.

7. Uprzejmie proszę, o informacje czy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry opraw oświetleniowych są istotne, czy niektóre można pominąć?

8. Uprzejmie  proszę  o  potwierdzenie,  iż przedmiotowe  środki  dowodowe  należy  złożyć  wraz  z formularzem ofertowym jako doprecyzowanie treści oferty.

9. Wnoszę o dopuszczenie opraw oświetleniowych, gdzie dostęp do komory elektrycznej odbywa się od dołu. Obecna argumentacja sugerująca jakoby dostęp od góry był korzystniejszy dla Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia technicznego, a służy jedynie ograniczeniu uczciwej konkurencji. Nie można zasłaniając się wygodą konserwatora/instalatora wykluczać z postępowania produktów dla których dostęp do komory elektrycznej odbywa się od dołu. Kto i na jakiej podstawie ocenił, że dostęp od góry "ułatwia prace konserwacyjno - eksploatacyjne"?

Zaznaczę, że jednym z istotnych argumentów na korzyść dostępu od dołu jest fakt, że podczas prac konserwacyjnych, które odbywają się na zewnątrz w warunkach polowych, po otwarciu komory elektrycznej komponenty nie są narażone na czynniki atmosferyczne (np. deszcz, śnieg itp.) jak ma to miejsce przy dostępie od góry. Wobec powyższego należy stwierdzić, że obecnie Zamawiający wygodę konserwatora/instalatora stawia nad trwałość opraw i uchronienie ich przed uszkodzeniem przez czynniki zewnętrzne. 

Wnoszę jak we wstępie o dopuszczenie opraw oświetleniowych z dostępem do komory elektrycznej od dołu.

10. W zawiązku z rozbieżnościami pomiędzy STWiORem (zał. nr 11) oraz projektem wykonawczym (zał. nr 6) prosimy o potwierdzenie, że dla opraw ulicznych wystarczającym jest spełnienie wymagań zawartych w projekcie wykonawczym.

11. Wnosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest aby oprawy typu naświetlacz spełniały wymagania zawarte w projekcie wykonawczym (zał. nr 11) z wyłączeniem punktów (które ewidentnie mają zastosowanie jedynie w przypadku opraw ulicznych):

6.7 Korpus zbudowany z osobnej komory zasilania o szczelności IP66 i osobnej komory optycznej o szczelności również IP66.

6.8 Dostęp do komory zasilania od góry oprawy ze względu na ułatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych pozwalający na wymianę modułu zasilającego.

6.10 Oprawy wyposażone w uchwyt o średnicy 48-60mm pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na slupie, pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy przy montażu na wysięgniku w zakresie -15st, Do +15st., zaś przy montażu bezpośrednio na stupie od O do +15st., w obu przypadkach z krokiem nie większym niż Sst.

6.23 Waga oprawy do 7,5 kg

6.25 W celu ujednolicenia wizerunku gminy oprawy uliczne muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jednakowy kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy korpus ( w jednej formie i rozmiarze).

6.26 W przypadku opraw otwieranych w sposób beznarzędziowy za pomocą tzw. Klipsa wymagane jest aby oprawa posiadała dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne zapobiegające przypadkowemu otwarciu podczas eksploatacji (np. przy silnym wietrze) bez zwolnienia którego otwarcie oprawy klipsem nie jest możliwe. Przy dostępie beznarzędziowym wymagane jest również odcięcie zasilania oprawy prowadzące do powstania fizycznej przerwy w obwodzie zasilającym oprawę po jej otworzeniu.

6.27 Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający realizację następujących funkcjonalności:

• Współpraca z reduktorem mocy oprawy w punkcie zapalania

• Bezpłatną w dowolnej ilości, grupową zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. Zwyżki

• Synchronizowanie godzin załączenia poszczególnych faz harmonogramu redukcji w oparciu o pracę zegara astronomicznego lub innego źródła czasu wzorcowego.

 

ODPOWIEDZI

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy.

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie.

Ad.3 Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy bierne.

Ad.4 Zgodnie z SIWZ zakres zamówienia obejmuje instalację systemu sterowania oświetleniem pozwalającego na zmianę parametrów oświetlenia zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym. Minimalne parametry i szczegółowe funkcjonalności systemu zostały opisane w pkt. 6 oraz 10 pkt. projektu wykonawczego – Załącznik nr 6 do SIWZ

Ad.5 Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu  ENEC i ENEC + lub certyfikat równoważny wyłącznie do opraw ulicznych.

Ad.6 Moc 45 W i 77 W dotyczy całej oprawy.

Ad.7 Tak  wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry opraw oświetleniowych są istotne, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia podał parametry techniczne jako wymagane przez zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.

Ad.8 Tak Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe  środki  dowodowe  należy  złożyć  wraz  z formularzem ofertowym.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe, gdzie dostęp do komory elektrycznej odbywa się od dołu.

Ad. 10 Zamawiający potwierdza, ze dla opraw ulicznych wystarczającym jest spełnienie wymagań zawartych w projekcie wykonawczym.

Ad.11 Zamawiający potwierdza, ze punkty 6.10,  6.23, 6.25, 6.26 mają zastosowanie do opraw ulicznych. Punkty 6.7, 6.8, 6.25, 6.26, oraz 6.27 dotyczą również naświetlaczy

 

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

II. Działając w oparciu o art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Modyfikacja dotyczy:

1)Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt III Opis przedmiotu zamówienia – UWAGA !!!

 

JEST:

„UWAGA !!!

Załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót – Załącznik Nr 12 do SWZ, należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ, również dopuszcza się wykazania normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji, STWIOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 

Wszelkie użyte nazwy handlowe, parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z założeniami dokumentacji w zakresie podstawowym i opisanej równoważności.”

WINNO BYĆ

UWAGA !!!

Załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót – Załącznik Nr 12 do SWZ, należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w załącznikach do SWZ, również dopuszcza się wykazania normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji, STWIOR oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 

Wszelkie użyte nazwy handlowe, parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający uzna za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z założeniami dokumentacji w zakresie podstawowym i opisanej równoważności.

 

2) Załącznika Nr 13 do SWZ - Projektowane  postanowienia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

W paragrafie 9 projektowanych postanowień umowy  w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

JEST:

 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są pracew ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacjiumowy, do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia i dokumentów określonych w SIWZ o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ich zgłoszenia.
 2. Zamawiający oświadcza iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwojuz dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych ( Dz. Uz 2016r. poz. 1125)przedmiot niniejszej umowy nie jest kwalifikowany jako robota budowlana i do jego realizacji nie mają zastosowania zapisy art. 143a-143d ustawy Pzp oraz art. 6471 k.c. o solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wykonane prace przez podwykonawców.

 

WINNO BYĆ

 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są pracew ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacjiumowy, do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia i dokumentów określonych w SIWZ o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty ich zgłoszenia.
 2. Zamawiający oświadcza iż zgodnie z art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwane dalej Pzp przedmiot niniejszej umowy nie jest kwalifikowany jako robota budowlana i do jego realizacji nie mają zastosowania zapisy art. 437,438,439,447,464 ustawy Pzp oraz art. 6471 k.c. o solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wykonane prace przez podwykonawców.

 

Zmiany treści SWZ są nieistotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowaniem ofert, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

____________________________________________________________________________________________________________________

Polska-Wiślica: Lampy i oprawy oświetleniowe

2021/S 030-071991

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiślica
Adres pocztowy: Okopowa 8
Miejscowość: Wiślica
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Gaweł
E-mail:
Tel.: +48 413690903
Faks: +48 413690901
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy: www.wislica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wiślica

 

Numer referencyjny: OR.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wymianę 1 045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

— montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych) (OZE),

— instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

— wymianę i montaż wysięgników na słupach,

— wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO),

— wymianę zacisków prądowych,

— wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

— wymianę 56 szt. punktów zapalania

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Wiślica.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wymianę 1 045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

— montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych) (OZE),

— instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

— wymianę i montaż wysięgników na słupach,

— wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO),

— wymianę zacisków prądowych,

— wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

— wymianę 56 szt. punktów zapalania.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, osi 3 „Efektywna I zielona energia”.

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał: jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia, obejmująca min. 400 punktów oświetleniowych (wymagane min. 400 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np. osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli wykonawca osiągnął go w ramach sumowania ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.; różnych gminach).

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

 

Siedziba zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr 13, I piętro. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania na miniPortalu.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej zamawiającego (www.wislica.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/).

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2021

DO POBRANIA

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia - POBIERZ
 2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w – Załącznik Nr 2a do SWZ- POBIERZ
 4. Instrukcja wypełniania – Załącznik Nr 2b do SWZ- POBIERZ
 5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3 do SWZ- POBIERZ
 6. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 4 do SWZ- POBIERZ
 7. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - Załącznik Nr 5 do SWZ- POBIERZ
 8. Projekt wykonawczy – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
 9. Dokumentacja Projektowa pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 7 do SWZ- POBIERZ
 10. Warunkami technicznymi modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna - Rejon Energetyczny Busko – Załącznik Nr 8 do SWZ- POBIERZ
 11. Zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych „Przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 9 do SWZ- POBIERZ
 12. Decyzja Nr 43A/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach – Załącznik Nr 10 do SWZ- POBIERZ
 13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót materiałów i dostaw - Załącznik Nr 11 do SWZ- POBIERZ
 14. Przedmiar robót - Załącznik Nr 12 do SWZ- POBIERZ
 15. Projektowane  postanowienia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego  Załącznik Nr 13 do SWZ- POBIERZ
 16. Umowa powierzenia przetwarzania danych – Załącznik Nr 14 do SWZ- POBIERZ
 17. Identyfikator postepowania – Załącznik Nr 15 do SWZ- POBIERZ