Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Polska-Wiślica: Lampy i oprawy oświetleniowe

2021/S 030-071991

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiślica
Adres pocztowy: Okopowa 8
Miejscowość: Wiślica
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 28-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Gaweł
E-mail:
Tel.: +48 413690903
Faks: +48 413690901
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy: www.wislica.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wiślica

 

Numer referencyjny: OR.271.1.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wymianę 1 045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

— montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych) (OZE),

— instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

— wymianę i montaż wysięgników na słupach,

— wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO),

— wymianę zacisków prądowych,

— wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

— wymianę 56 szt. punktów zapalania

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Wiślica.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiślica – zmiana istniejących opraw oświetleniowych wysokoprężnych na oprawy w technologii LED oraz budowa szaf sterujących ulicznym oświetleniem wraz z osprzętem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wymianę 1 045 opraw na energooszczędne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1 60598-2-3 na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego,

— montaż 5 opraw hybrydowych (solarno-wiatrowych) (OZE),

— instalacje systemu sterowania oświetleniem, zmianę parametrów oświetlenia dostosowując się do wymagań,

— wymianę i montaż wysięgników na słupach,

— wymianę oprzewodowania opraw wraz z wymianą gniazd bezpieczników (typu BZO),

— wymianę zacisków prądowych,

— wymianę uchwytów mocujących wysięgniki,

— wymianę 56 szt. punktów zapalania.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0021/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, osi 3 „Efektywna I zielona energia”.

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał: jedną dostawę polegającą na modernizacji systemu oświetlenia, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia, obejmująca min. 400 punktów oświetleniowych (wymagane min. 400 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np. osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli wykonawca osiągnął go w ramach sumowania ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.; różnych gminach).

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

 

Siedziba zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. nr 13, I piętro. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania na miniPortalu.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej zamawiającego (www.wislica.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/).

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2021

DO POBRANIA

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia - POBIERZ
 2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w – Załącznik Nr 2a do SWZ- POBIERZ
 4. Instrukcja wypełniania – Załącznik Nr 2b do SWZ- POBIERZ
 5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3 do SWZ- POBIERZ
 6. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 4 do SWZ- POBIERZ
 7. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - Załącznik Nr 5 do SWZ- POBIERZ
 8. Projekt wykonawczy – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
 9. Dokumentacja Projektowa pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 7 do SWZ- POBIERZ
 10. Warunkami technicznymi modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna - Rejon Energetyczny Busko – Załącznik Nr 8 do SWZ- POBIERZ
 11. Zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych „Przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza w Gorysławicach polegająca na montażu hybrydowej instalacji oświetleniowej” – Załącznik Nr 9 do SWZ- POBIERZ
 12. Decyzja Nr 43A/2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach – Załącznik Nr 10 do SWZ- POBIERZ
 13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót materiałów i dostaw - Załącznik Nr 11 do SWZ- POBIERZ
 14. Przedmiar robót - Załącznik Nr 12 do SWZ- POBIERZ
 15. Projektowane  postanowienia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego  Załącznik Nr 13 do SWZ- POBIERZ
 16. Umowa powierzenia przetwarzania danych – Załącznik Nr 14 do SWZ- POBIERZ
 17. Identyfikator postepowania – Załącznik Nr 15 do SWZ- POBIERZ