Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

AKTUALNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU - OBWIESZCZENIA I DECYZJE

PDFobwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ośrodowiskowych uwarunkowaniach w m. Gorysławice.pdf (1,64MB)

OBWIESZCZENIA

 

PDFObwieszczenie 1.pdf (1,80MB)
PDFObwieszczenie 2.pdf (1,81MB)
PDFZawiadomienie - obwieszczenie 2..pdf (1,78MB)
PDFZawiadomienie obwieszczenie 1.pdf (1,77MB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf (163,23KB)

 

PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- dz. nr 440 w m. Kobylniki..pdf (99,19KB)
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wyadania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 440 w m. Kobylniki.pdf (73,76KB)
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf (98,62KB)
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf (73,42KB)
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf (77,97KB)

 


 

 

PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf (100,15KB)
PDFzawiadomienie osób którym przysługuja prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf (114,43KB)
PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf (100,42KB)

PDFzawiadomienie osób którym przysługują prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf (115,75KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec.pdf (1,71MB)

PDFzawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załtwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działkach nr 29,30,31 w m. Szczerbaków, gm. Wiślica.pdf (83,76KB)


PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf (60,68KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf (58,93KB)

PDF2.obwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf (63,24KB)
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf (118,82KB)

PDFo wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 0908_210727083511_001.pdf (71,10KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania.pdf (68,73KB)

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia w m. Szcezrbaków, gm. Wiślica.pdf (1,06MB)

PDFobwieszcenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (137,05KB)

PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.pdf (71,54KB)

PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210, długości 1210 m..pdf (51,73KB)

PDFzawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działkach nr ewid. 29,30.31w m. Szczerbaków.pdf (100,40KB)
PDFobwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 29,30.31w m. Szczerbaków.pdf (86,83KB)

PDFZawiadomienie stron postępowania mające prawo rzeczowe do nieruchomości o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Skorocie, dz nr 351.pdf (75,30KB)
PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Skorocie, dz nr 351.pdf (82,36KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach w m. Chotel Czerwony (2).pdf (171,45KB)
 PDFzawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (87,25KB)

PDFobwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ośrodowiskowych uwarunkowaniach w m. Gorysławice.pdf (1,64MB)
PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o nieuregulowanym stanie prawnym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ośrodowiskowych uwarunkowaniach w m. Gorysławice.pdf (2,13MB)

PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Wykonanie urządzeń wodnych służących do nawadnianai cisnieniowego w m. Chotel Czerwony.pdf (483,18KB)

PDFZawiadomienie stron o niureg. stanie prawnym o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Skorocie, dz nr 351.pdf (622,12KB)
PDFZawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Skorocie, dz nr 351.pdf (533,91KB)

PDFzawiadomienie stron postępowania i podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (443,84KB)
PDFzawiadomienie stron postępowania którym przysługuja prawa rzeczowe do nieruchomości o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (449,80KB)

PDFzawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś-budowa 24 budynków w m. Gorysławice.pdf (964,48KB)
PDFzawiadomienie stron będących osobami którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś-budowa 24 budynków w m. Gorysławice.pdf (941,39KB)

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedięwzięcia budowa budynku inwentarskiego-obory w m. Sielec.pdf (1,05MB)

PDFZawiadomienie stron postępowania o zawieszeniu postępowania.pdf (418,46KB)
PDFZawiadomienie stron postępowania o zawieszeniu postępowania.pdf (550,67KB)
PDFZawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opini dla przedsięwzięcia Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m. Sielec 2.pdf (547,14KB)
 

  


 


 

DECYZJE  

 

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210, długości 1210 m..pdf (1,26MB)

PDFzałącznik nr 1-charakterystyka przedsięwzięcia -droga Sielec.pdf (100,25KB)

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia pn. Wykonanie urządzeń wodnych służących do nawadniania ćiśnieniowego w m. Chotel Czerwony.pdf (8,07MB)

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skorocice dz. 351, gm. Wiślica.pdf (9,93MB)

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf (1,22MB)