Niesłyszący

AKTUALNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU - OBWIESZCZENIA I DECYZJE


OBWIESZCZENIA

 

PDFObwieszczenie 1.pdf
PDFObwieszczenie 2.pdf
PDFZawiadomienie - obwieszczenie 2..pdf
PDFZawiadomienie obwieszczenie 1.pdf

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf

 

PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- dz. nr 440 w m. Kobylniki..pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wyadania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 440 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach -dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 370 w m. Kobylniki.pdf
PDFobwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach-dz. nr 29,30,31 w m. Szczerbaków.pdf

 


 

 

PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf
PDFzawiadomienie osób którym przysługuja prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf
PDFzawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf

PDFzawiadomienie osób którym przysługują prawa rzeczowe o zakończeniu postępowania dowodowego dla pn.,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w m. Kobylniki, gm. Wislica.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec.pdf

PDFzawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załtwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działkach nr 29,30,31 w m. Szczerbaków, gm. Wiślica.pdf


PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 370 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf

PDF2.obwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf
PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 440 w miejscowości Kobylniki, gm. Wiślica”.pdf

PDFo wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 0908_210727083511_001.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania.pdf

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia w m. Szcezrbaków, gm. Wiślica.pdf

PDFobwieszcenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.pdf

PDFobwieszczenie o wydaniu dec.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210, długości 1210 m..pdf

PDFzawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działkach nr ewid. 29,30.31w m. Szczerbaków.pdf
PDFobwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 29,30.31w m. Szczerbaków.pdf

PDFZawiadomienie stron postępowania mające prawo rzeczowe do nieruchomości o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Skorocie, dz nr 351.pdf
PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Skorocie, dz nr 351.pdf


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach w m. Chotel Czerwony (2).pdf
 PDFzawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFzawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
 


 


 

DECYZJE  

 

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210, długości 1210 m..pdf

PDFzałącznik nr 1-charakterystyka przedsięwzięcia -droga Sielec.pdf