Niesłyszący

2021r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminiy Wiślica w 2021 roku. 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021.

 

 1. Cel konkursu i formy realizacji zadania.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia realizacji wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 1. Podmioty uprawnione.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także, które:

- prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę;

- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica;

- dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania;

- przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 1. Rodzaj zadań

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odbywać się będzie poprzez:

 1. sportową rywalizację młodzieży i dorosłych w piłkę nożną i innych dyscyplinach, w tym przygotowanie kadr sportowych i reprezentowanie gminy w zawodach;
 2. organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport i kulturę fizyczną;
 3. szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji;
 4. uczestnictwo drużyn z terenu gminy w rozgrywkach i zawodach sportowych;
 5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu;
 6. udział w zawodach sportowych i imprezach promujących Miasto i Gminę Wiślica;
 7. zapewnienie opieki medycznej podczas spotkań sportowych;
 8. utrzymanie porządku podczas imprez sportowych;
 9. zapewnienie stypendiów sportowych i wynagrodzeń dla sędziów, trenerów oraz pokrycie kosztów transportu;
 10. zapewnienie odpowiednich strojów sportowych dla zawodników podczas treningów
  i meczów;
 11. zapewnienie niezbędnego sprzętu do prowadzenie treningów i rozgrywek;
 12. zagwarantowanie opłat z tytułu członkostwa, przynależności do związków sportowych;
 13. umożliwienie dostępu do różnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców gminy.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 warunki i zasady funkcjonowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów lub właściwego Ministra lub poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego, Oferent będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z aktualnymi wytycznymi, mogącymi obejmować zawieszenie działalności lub prowadzenie działalności w formie alternatywnej/ niestacjonarnej.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Realizacja  przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
 2. W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego organizacja jest zobligowana do złożenia sprawozdania końcowego czyli do 30.12.2021r. – załącznik nr. 4
 3. Podmioty, które zadania będą realizować powinny posiadać niezbędne doświadczenie
  w zakresie wskazanym w pkt. III. ogłoszeniu o konkursie.
 4. Terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zapisach umowy.
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Zgodnie z uchwałą nr 157 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzenie w czasach pandemii COVID-19 z uwagi na pogłębiający się kryzys wśród organizacji pozarządowych wywołanych epidemią COVID-19 nie jest wymagany wkład własny w formie finansowej jak i osobowej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu zamierza się przeznaczyć
  z budżetu gminy w 2021 r. środki finansowe w wysokości: 50 000,00 zł.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty.
 3. Podaje się do wiadomości, że w 2020 r. przyznano uprawnionym podmiotom dotację
  w ogólnej kwocie 54 000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 4. W ramach środków finansowych Gminy Wiślica niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Kompletną ofertę podpisaną przez uprawnione osoby wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie: od 01.03.2021 r. do dnia  22.03.2021 r. do godz. 15:00 włącznie z adnotacją:

- nazwa i adres organizacji;

- „Otwarty konkurs ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021r."

- „Do komisji konkursowej- nie otwierać”

 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 na sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica  z adnotacją na kopercie jw. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu  lub data stempla pocztowego.

 1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 26 lutego 2021 r. Druk oferty wraz ze wzorem umowy jest dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, oraz w wersji elektronicznej na stronach: bip.ug.wislica.pl/  w zakładce „aktualności bip” lub w zakładce „oferty”. Wzór  umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania stanowią kolejno Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 15/2021 z dnia 26 lutego 2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.
 2. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę oraz jej załączniki muszą być złożone
  w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie lub opatrzone pieczęcią imienną wraz z datą potwierdzenia przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem, KRS (innym rejestrem).
 3. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 

 1. Do oferty należy  dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (ważność wypisu do 3 miesięcy licząc do dnia zakończenia naboru ofert na realizację zadania publicznego) oraz statut;

b) informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy oferta o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność podmiotu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdanie merytoryczne (z działalności statutowej) za rok poprzedni;

d) zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego- informacja o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

VII. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert.

 1. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez podmiot wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione w terminie przed podpisaniem umowy, zgodnie z protokołem uzgodnień lub z ofertą, mogą stanowić jedynie koszty własne.
 2. Do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu zostanie powołana Komisja przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w drodze Zarządzenia.
 3. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formalnych oferty,
 2. złożenie oferty po terminie,
 3. złożenie oferty niezgodnie z ogłoszeniem konkursu,
 4. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
  o konkursie,
 5. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą Załącznik Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 20/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

 

 1. Wybór ofert nastąpi w szczególności w oparciu o :

- zgodność oferty z założeniami konkursu – 0-5 pkt.;

- możliwość realizacji zadania – w tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego - 0-10 pkt.;

- ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (celowość planowanych kosztów, efektywność, oszczędność, poprawność i kompletność) - 0-10 pkt.;

- zgodność oferty ze statutem i posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa – 0-5 pkt.;

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – 0-5 pkt.;

- ocenę jakości wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 będą realizować zadanie publiczne –
0-5 pkt.;

-ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów – rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu Gminy – 0-5 pkt.;

6.   Oferta, która uzyska poniżej 20 punktów zostaje odrzucona.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.wislica.pl,  niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy.

 1. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania    podejmuje Burmistrz Miasta i  Gminy po zasięgnięciu opinii komisji. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów .
 2. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji. Protokół uzgodnień stanowić będzie załącznik do umowy.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki:
 1. z tytułu nabycia  lub dzierżawy gruntów;
 2. z tytułu przygotowania oferty;
 3. z tytułu odsetek karnych i kar umownych;
 4. nieuwzględnione w ofercie;
 5. które poniósł beneficjent na realizację zadania przed  i po  zawarciu umowy o udzielenie dotacji.
  1. Każdy oferent, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
  2. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zawiera umowę  o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust. 3.
  3. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.

9. Finansowe środki własne lub środki z innych źródeł na realizację zadania publicznego nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Gminę Wiślica na dofinansowanie innych zadań.

 

 1.  Postanowienia końcowe.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica a oferentem.
  2. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy
  3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta
   i Gminy Wiślica z przyczyn opisanych wyżej zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu.
  4. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Anna Kafara tel. 41 3690 904.

RTFZałącznik Nr 2 - Oferta.RTF (239,51KB)

RTFZałącznik Nr 3 - Umowa.RTF (212,20KB)

RTFZałącznik Nr 4- Sprawozdanie.RTF (244,80KB)