Niesłyszący

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r.
 

Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

 

CEL:Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

 

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

 

Na realizację zadania przeznacza się kwotę40 000,00 PLN.

 

Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie z zakresu ekonomii społecznej
nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie :

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws