Niesłyszący

Zarządzenie nr.24/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021

Zarządzenie 24/2021

Burmistrza Miasta i Gminy .Wiślica

z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na lata 2017-2021 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Anna Kafara - Przewodniczący Komisji

2. Anna Błachut - Zastępca Przewodniczącego

3. Beata Sokołowska - Sekretarz Komisji

4. Grzegorz Miklaszewski – Członek Komisji-przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 2

Do zadań komisji należy:

  1. Analiza złożonych ofert – sprawdzenie pod względem formalnym oraz odrzucenie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie.
  2. Indywidualna ocena punktowa, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Sporządzenie protokołu z prac komisji.
  4. Przedstawienie dokumentacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.

§3 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

§4

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

        /-/ Jarosław Jaworski