Niesłyszący

Projekt "PATENT NA BIZNES" współfinansowany za środków Unii Europejskiej

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierowane są do 100 osób fizycznych (53K i 47M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiegonieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

  • KOBIETY
  • OSOBY po 50 roku życia
  • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
  • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)
  • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)

2) OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną

3) OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin (min. 15 os.), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przelicz.

4) REEMIGRANCI (osoby przebywające za granicą Polski przez min. 6 miesięcy)

5) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat max. 20 osób.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie Uczestników obejmujące:

1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.

2. Szkolenie dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym.

4. Wsparcie finansowe 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

5. Wsparcie pomostowe do 16.380,00 zł netto.

 

Więcej informacji TUTAJ