Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

 


Wiślica, dnia 27.08.2021

Numer sprawy: OR.271.3.2021

Zamawiający:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

 Informacja z otwarcia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2021. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

Działając na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ((T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w związku z usunięciem awarii systemu miniportal dotyczącymi profilu Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/, który powodował brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po ich usunięciu w dniu 27.08.2021 r.  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Zadania Nr 1:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce, Jurków, Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

2

P.P.H.U. :STODOŁA” Bryła Piotr,

28-506 Czarnocin, Sokolina 5

208,44

10

30

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

42 624,23

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

28 123,20

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

31 939,92

10

30

 

Zadania Nr 2:

Poranny dowóz dzieci  do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Górki,  Szczerbaków, Szczytniki wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

44 719,91

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

32 944,32

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

42 988,32

10

30

Zadania Nr 3:

Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Brzezie, Łatanice, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

1

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

46 202,40

10

30

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

57 518,64

10

30

4

Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku, ul. Partyzantów 21/16 28-500 Kazimierza Wielka

48 277,00

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

26 114,40

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

35 756,46

10

30

 

Zadania Nr 4:

Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

1

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

36 158,40

10

30

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

46 971,77

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

44 595,36

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

50 220,00

10

10

 

Zadania Nr 5:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Gorysławice – Sielec- Kobylniki - Skotniki Dolne - Skotniki Górne - Skorocice  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

1

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

23 101,20

10

30

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

43 363,97

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

20 891,52

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

33 346,08

10

30

 

Zadania Nr 6:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki, Szczerbaków, Szczytniki  wraz z opiekunem dzieci.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

1

PRZEWÓZ OSÓB Opozda Witold & Wiśniewski Ryszard, Kuchary 54, 28-160 Wiślica

22 096,80

10

30

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

42 353,54

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

18 079,20

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

33 346,08

10

30

Zadania Nr 7:

Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice (posesja Nr 73A) Brzezie, Skotniki Górne, Skorocice wraz z opiekunem dzieci

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena/koszt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

(minut)

Warunki płatności

(dni)

3

MONI-BUS Warzecha Monika, Bogucice Drugie Szosa 26, 28-400 Pińczów

43 811,93

10

30

5

PRZEWÓZ OSOB Sylwester Lasak, 28-160 Wiślica, Szczerbaków 43

17 074,80

10

30

6

Firma Transportowo-Remontowa Grzegorz Buczak, Szczytniki 24, 28-160 Wiślica

22 699,44

10

30

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


Wiślica, dnia 09.08.2021

Numer sprawy: OR.271.3.2021                                     

Zamawiający:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

 

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2021. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ((T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w związku z problemami technicznymi dotyczącymi profilu Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po ich usunięciu.  


Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Wiślica

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-160

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413690900

1.5.8.) Numer faksu: 413690901

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@umig.wislica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-021fc360-eed6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131170/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 13:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007165/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - urzad@umig.wislica.pl.
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania.
3) Szczegółowe informacje znajdują się w pkt VIII. SWZ- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w pkt.XI.6

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce, Jurków, Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.
Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km, ilość dzieci na trasie około - 32 osób.
2.1.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).
Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
1.4. wniesiono poprawnie wadium
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości: Górki, Szczerbaków, Szczytniki wraz z opiekunem dzieci.
Trasa : Górki - Szczerbaków- Szczytniki -Wiślica długość trasy około 14 km, ilość dzieci na trasie około - 33 osoby.
2.2.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).
Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz dzieci na trasie Brzezie, Łatanice, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci.
Trasa: Brzezie (centrum wsi), Łatanice (dojazd do posesji nr domu 73a) - Aleksandrów, Wiśniówki, Wiślica - długość trasy około14 km
2.3.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).ilość dzieci na trasie około - 18 osób.
2.3.2 Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:25:ilość dzieci na trasie około - 13 osób.
Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci.
Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 48 osób.
2.4.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00).
Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 5: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Gorysławice – Sielec- Kobylniki - Skotniki Dolne - Skotniki Górne - Skorocice wraz z opiekunem dzieci.
Trasa: Wiślica, Gorysławice - Sielec-Kobylniki - Skotniki Dolne - Skotniki Górne - Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:25, długość trasy około 19 km, liczba dzieci na trasie około - 20 osób w tym:
Dzieci wsiadających w Wiślicy ok. 10 osób, dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice ok. 10 osób
Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Górki, Szczerbaków, Szczytniki wraz z opiekunem dzieci.
Trasa: Wiślica - Górki - Szczerbaków - Szczytniki - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 17 osób rozpoczęcie odwozu godzina 15:15,
Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy do miejscowości : Kobylniki, Aleksandrów, Łatanice (posesja Nr 73A) Brzezie, Skotniki Górne, Skorocice wraz z opiekunem dzieci .
Trasa: Wiślica - Kobylniki - Aleksandrów - Łatanice (posesja Nr 73A) - Brzezie - Skotniki Górne - Skorocice rozpoczęcie odwozu godzina 15:15, długość trasy około 25 km, liczba dzieci na trasie około 18 osób
Popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze (nauki szkolnej) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 7 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
Punkty przyznawane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia.
2) 40 % (waga kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”) – oznacza, że można uzyskać max 40 pkt w ramach kryterium za przedmiot zamówienia. Czas podstawienia autobusu zastępczego powinien być określony w minutach od 10 do 30 minut.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego równym i krótszym niż 10 minut otrzymają „40’ punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego.
- Oferty z czasem podstawienia autobusu zastępczego dłuższym niż krótszym niż 30 minut zostaną odrzucone
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4.1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena za przedmiot zamówienia,
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty badanej.
4.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” na przedmiot zamówienia
P2 = Cn / Cb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO”
Cn – najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego określony przez Zamawiającego,
Cb – czas podstawienia autobusu zastępczego oferty badanej .
Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 10 minut.
Maksymalny dopuszczony do oceny punktowej przez Zamawiającego czas podstawienia autobusu zastępczego wynosi 30 minut.
4.3 Ostateczna ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia,
P1 - ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO” za przedmiot zamówienia.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia udowodnili posiadanie:
a) odpowiedniego zezwolenia, licencji,
Licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Załącznik Nr 2 do SWZ

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - Załącznik nr 5 do SWZ
4) Licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Załącznik Nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Załącznik Nr 2 do SWZ
3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6 ) Formularz cenowy w zakresie wybranych przez Wykonawcę zadań od 1 do 7 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do SWZ
7) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 7 w wysokości:
1) dla Zadania nr 1 w wysokości: 500,00 zł, słownie: pięćset zł.
2) dla Zadania nr 2 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł.
3) dla Zadania nr 3 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł.
4) dla Zadania nr 4 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta zł.
5) dla Zadania nr 5 w wysokości: 300,00 zł, słownie: trzysta zł.
6) dla Zadania nr 6 w wysokości: 300,00 zł, słownie: trzysta zł.
7) dla Zadania nr 7 w wysokości: 300,00 zł, słownie: trzysta zł.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały wskazane w pkt. IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.:
- zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu.
- w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
- w zakresie ewentualnego wykonania – robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego,
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07

 

DO POBRANIA

1.Specyfikacja Warunków Zamówienia – POBIERZ 

2.Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ – POBIERZ

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2 do SWZ– POBIERZ

4.Formularz cenowy - zadanie od 1 do 7 – Załącznik Nr 3 do SWZ– POBIERZ

5.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ– POBIERZ

6.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 5 do SWZ– POBIERZ

7.Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 6 do SWZ– POBIERZ