Niesłyszący

Stypendium dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje,  iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022.

 Od dnia 1 do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla:

  • uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z pózn. zm.) w szczególności gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać  w pokoju Nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica oraz pod numerem telefonu 413690903.