Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo-okkkk.png

Gmina Wiślica zrealizowała projekt pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Wiślica - etap VI"    w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji   w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach szóstego etapu prac na terenie Gminy Wiślica wybudowane zostały  kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Realizacja projektu pozwoliła na poprawę warunków środowiskowych, jak również przyczyniła się do obniżenia kosztów związanych  z gospodarką ściekową mieszkańców z terenu gminy. Dzięki inwestycji zwiększył się również wskaźnik skanalizowania gminy.

W szóstym etapie, wybudowanych zostało  37 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania wynosi 748 618,75 zł,  z czego dofinansowanie w ranach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 383 607,00 zł.