Niesłyszący

Zapraszamy do konsultacji strategii terytorialnej Partnerstwa PONIDZIE

Drodzy Mieszkańcy!

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa Ponidzie, które tworzą gminy: Imielno, Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz Powiat Pińczowski. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje pięciu projektów strategicznych. Są to:

  1. Zielona Energia dla Ponidzia
  2. Budowa zbiorników retencyjnych
  3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
  4. Szlak turystyczny „NIDA”
  5. Ponidziańska Strefa Aktywności Gospodarczej

Wszystkie wymienione projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby nie jednej, a kilku społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. Poniżej znajdą Państwo:

  • formularz, za pośrednictwem którego można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do propozycji projektów strategicznych,
  • kartę działania, która służy do zgłoszenia nowego pomysłu na działanie projektowe lub nowego projektu partnerskiego.

Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje projektów zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Więcej informacji na temat wypracowanych projektów znajdą Państwo w opracowanej prezentacji oraz w opublikowanych rozdziałach strategii terytorialnej Partnerstwa zamieszczonych na Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Prezentacja zawierająca wizję, misję, cele i propozycje projektów partnerskich 

Formularz zgłaszania uwag i opinii do propozycji projektów partnerskich

Karta działania zgłaszanego do strategii terytorialnej Partnerstwa 

Klauzula informacyjna   

Strategia terytorialna Partnerstwa Ponidzie - projekt