Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - POBIERZ

________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONA ODPOWIEDŹ  DO SWZ - POBIERZ

_________________________________________________________________________________________________________________

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2021.

Nazwa zadania: Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

DO POBRANIA

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
  2. SWZ - POBIERZ
  3. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
  4. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SWZ- POBIERZ
  5. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3A do SWZ- POBIERZ
  6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3B do SWZ- POBIERZ
  7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy- Załącznik Nr 4 do SWZ- POBIERZ
  8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  Załącznik Nr 5 do SWZ- POBIERZ
  9. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
  10. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 7 do SWZ- POBIERZ